<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0655: Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science

Gjest: Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science of Universitet i Oslo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med førsteamanuensis ved Juridisk Fakultet på UiO, med emneansvar for helserett og life science, Anne Kjersti Befring, om det å gjøre komplekse spørsmål forståelig. UiO er nå en del av BIGMED, et prosjekt som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. I podcasten gjennomgår Silvija og Anne Kjersti hvor de lovmessige grensene egentlig går når det kommer til hva som kan gjøres av genetisk analyse innen helse-sektoren. De diskuterer også hvilke regler og lovverk som blir gjeldende når man skal behandle mennesker ved hjelp av teknologi. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, personlig og faglig?
I min stilling på juridisk fakultet er det viktigste å veilede og undervise studenter, og å forske. Jeg er opptatt av å samarbeide på tvers av fagområder og å tenke nytt når det gjelder arbeidsformer og metoder. De siste årene har min oppgave i samarbeide med andre være å forstå hva som er ulike virkninger av ny teknologi og medisinsk kunnskap - for å kunne identifisere nye rettslige spørsmål og perspektiver som mange ikke har reflektert over.

Hvorfor er det spennende?
Dette er nytt og krever nytenkning om hvordan vi skal finne ut hvordan ny teknologi er regulert og burde være regulert. Korona-pandemien viser betydning av dette da det oppstår store spenninger mellom hva som er tradisjonell og nye tilnærminger på grunn av en ny situasjon med høy hastegrad. Jeg har deltatt i debatten om Koronaloven - og om tiltak som kommunen, Helsedirektoratet og regjeringen har vedtatt. Det oppstår stadig vekk spenninger og konflikter mellom det som begrunnet i hensynet til oss alle - og hensynet til den enkelte her og nå til å bestemme. Dette gjelder for eksempel deling av data for å opparbeide medisinsk kunnskap og beskytte mennesker og som kan gripe inn i den enkeltes personvern. Under en pandemi oppstår det spenninger mellom et tradisjonelt syn på rettsstaten og det som kan være en trussel mot rettstaten dersom vi ikke tenker annerledes, for eksempel med Koronaloven.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg disputert i mars 2019 over temaet: rettslige perspektiver på persontilpasset medisin. Nå er jeg redaktør for en artikkelsamling om rettslige aspekter av kunstig intelligens og big data i helsesektoren. I Big Med har det vært flere spennende problemstillinger. Det var spennende å arbeide med å kategorisere genetiske varianter i en rettslig kontekst og å vurdere hva forsiktighetshensyn må omfatte: at det må omfatte mer enn beskyttelse av privatlivet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det å forstå jussens rolle og å bruke rettslige virkemidler når ny teknologi tas i bruk.

Kan du oppsummere vår samtale med en setning?
Det å gjøre komplekse spørsmål forståelig - og hvordan forstå at det som fremstår som enkelt ofte er basert på komplekse vurderinger.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan Norge bruke ressursene bedre og effektivisere helsesektoren når det gjelder persontilpasset medisin slik at vi fortsetter utvikling uten å få hvileputer?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Behandling av biologiske data Rettslige virkemidler Reguleringer  Innovasjon i helsetjenesten
Under en pandemi oppstår det spenninger mellom et tradisjonelt syn på rettsstaten og det som kan være en trussel mot rettsstaten dersom vi ikke tenker annerledes, for eksempel med Koronaloven.

- Anne Kjersti Befring

Recommended literature:
Bigmed prosjektet

This is Universitet i Oslo

BIGMED er et prosjekt som skal identifisere de viktigste flaskehalsene på veien mot presisjonsmedisin. Med utgangspunkt i fire ulike pasientcaser vil prosjektet arbeide med teknologi og prosesser, samt juridiske, personvernmessige og økonomiske forhold som må på plass for å realisere denne idéen på en trygg og sikker måte. Prosjektet er et samarbeid mellom klinikk, akademia, næringslivet og forskingsrådet og går fra 2017 til 2020.