<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0069: Big Data og personvern

Gjest: Catharina Nes

Fagdirektør of Datatilsynet


Med Vert Heidi Nordby Lunde

I denne episoden av #LØRN snakker Heidi Nordby Lunde med fagdirektør i Datatilsynet, Catharina Nes, om?hvilke muligheter Big Data Analysis gir for å forstå samfunnet bedre, og hvilke utfordringer denne type innsamling og analyse kan ha for personvernet. De diskuterer både hvordan Big Data Analysis kan utfordre den enkeltes rettigheter og friheter, og potensielt skade demokratier, men også de enorme mulighetene til å bruke analyseteknikken til positive formål i næringslivet og storsamfunnet.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i big data?
Jeg er samfunnsviter og har jobbet med utredning og analysearbeid i Datatilsynet i ti år. Som samfunnsviter ble jeg tidlig interessert i big data, fordi jeg synes det er fascinerende hvilke muligheter big data-analyse gir for å forstå samfunnet bedre. Som ansatt i Datatilsynet ser jeg de store utfordringene denne type innsamling og analyse kan ha å si for personvernet.

Hva gjør dere på jobben? 
I Datatilsynet har vi jobbet med denne tematikken siden 2012. Vi var blant de første myndighetsorganene internasjonalt som publiserte en rapport om problemstillinger knyttet til big data – dette gjorde vi før Obama kom med sin rapport, og andre store land som Storbritannia og Frankrike kom med sine. I dag jobber vi med problemstillinger knyttet til stordata som ombud, men også som forvaltningsorgan, og vi har hatt de første stordatasakene til behandling.


Hva er egentlig big data?

Fra vårt perspektiv er stordata noe som setter grunnleggende personvernprinsipper under press. Stordata kan brukes til mange gode formål, men hvis man samler inn og bruker opplysninger på en måte som er utenfor enkeltindividets kontroll, kan stordataanalyse utfordre den enkeltes rettigheter og friheter, og til syvende og sist skade demokratiet.

Hvorfor er det så spennende? 
Stordata er spennende fordi det ligger enorme muligheter til å bruke analyseteknikken til svært positive formål, men samtidig har teknologien også utfordringer og potensielt negative aspekter. Myndigheter og virksomheter må gjøre utfordrende avveininger mellom ulike hensyn. Hvordan kan vi bruke stordata på en måte som er til det beste for mennesket? Dette er en spennende problemstilling.

Ditt beste eksempel på big data?
Mitt beste eksempel er Facebook og Cambridge Analytica-skandalen. Den viser at når selskaper benytter stordata på en måte som bryter med folks forventninger om hvordan deres personopplysninger brukes, er resultatet tap av både tillit og penger. 

Har du andre gode eksempler på big data, internasjonalt og nasjonalt? 
Bruken i Kina er interessant, og selvfølgelig den bruken av stordata som foregår innen markedsføring og adtech-industrien der Google og Facebook er de store aktørene. Det er også interessant å se hvordan Skatt, NAV og Tolletaten utvikler systemer for stordataanalyse. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt? 
Mitt inntrykk er at norske virksomheter er opptatt av tillit, og at de derfor er opptatt av å bruke stordata på en måte som ivaretar hensynet til kundenes personvern.

Har du et favorittsitat om big data? 
«With big data comes big responsibilities» – Kate Crawford.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det er spørsmål om hvordan Big Data setter grunnleggende personvernsprinsipper under press. Hva tenker du om påstanden? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Big Data (Stordata) Datatilsynet Personvern Analyse
Big Data kan brukes til mange gode formål, men hvis man samler inn og bruker opplysninger på en måte som er utenfor enkeltindividets kontroll, kan Big Data Analysis utfordre den enkeltes rettigheter og friheter, og til syvende og sist skade demokratiet.

- Catharina Nes

This is Datatilsynet

Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Datatilsynet er både tilsyn og ombud, og Datatilsynets oppgave er å føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.