<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Øyvind Boye som er administrerende direktør i Nymo, som er et middels stort offshore verft. Deres produkt er prosjektgjennomføring av komplekse konstruksjoner med design, innkjøp og fabrikasjon. Silvija og Øyvind snakker om den verdensledende kompetansen som ligger i Norsk olje- og gass-industri, og om hvordan slik kompetanse blir essensielt å bygge videre på i et grønt skifte. De diskuterer også digitalisering og Øyvind gir sitt perspektiv på hva som er viktig når en bedrift skal tilpasse seg seg overgangen til å bli digitalisert, og gir spennende eksempler på hvordan Nymo har jobbet med dette internt den siste tiden.

Hvem er du, personlig og faglig?
65 år og har jobbet i leverandørindustrien til olje & gass siden 1978. Startet hos Kværner i Oslo og Stavanger og etter hvert tilbake til Sørlandet og Nymo. Jobbet som planlegger, prosjektleder, teknisk sjef og de siste 10 årene som adm. dir. Medlem av styret i Norsk Industri Olje & Gass.

Hva er det viktigste oppdraget i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Prøver å se fremover og motivere organisasjonen for å møte utfordringene. Det er spennende å videreutvikle bedriften basert på dyktige og erfarne medarbeidere kombinert med ny kompetanse og teknologi.

Hva bidrar du med på en unik måte, hva bør vi lære fra deg?
Basert på min mangeårige erfaring fra prosjektgjennomføring ser jeg et stort potensial for radikal forbedring av prosjektgjennomføringsprosessen ved bruk av ny teknologi og digitalisering.

Hva tror du er relevant kunnskap eller evner for fremtiden?
Kombinasjonen av erfaringsbasert kunnskap og evne til å forstå hvordan ny teknologi kan bidra til omstilling og utvikling, samt evnen til å gjennomføre omstillingen.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
1. Ny organisasjonsmodell rigget for prosessutvikling og innovasjon
2. Optimalisert flyt og kontroll i prosjektgjennomføringen
3. Digitalisering av prosessen og investering i digitalt styrt og robotisert produksjonsutstyr

Dine beste tips til lignende selskaper?
Sett tydelige og ambisiøse mål for forbedringsarbeidet. For prosjektbedrifter er det først å gjennomgå prosessene for i neste omgang å digitalisere. Digitaliseringen gi muligheter for ytterligere optimalisering av prosessene.

Hvordan går dere fra pilot til marked, fra startup til scaleup?
Vi velger ut prosjekter som blir pilot for ny digital gjennomføringsmodell. I neste omgang utvides ny gjennomføringsmodell til alle nye prosjekter, og trenet personell blir mentorer for å sikre bred opplæring og implementering.

Hvordan rigger dere for fremtiden, fra kort til lang sikt?
Vår strategi har vært styrking av konkurransekraft med 30 % lavere timeforbruk og 30 % korter leveringstid. Det gir oss en god posisjon i eksisterende marked, men også en god basis effektiv prosjektgjennomføring i andre markeder.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
På kort sikt har det gått rimelig greit, men på lengre sikt er det imidlertid stor usikkerhet knyttet til investeringene i olje- & gass-prosjekter som et resultat av fallet i oljeforbruket.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
For industrien vil det være store muligheter innen bærekraft, men det må utvikles teknologi og tilrettelegges for pilotering.

Ditt livsmotto?
Ikke vær opptatt av problemene, hva er løsningen.

SME

This what you will learn:

Hvordan gjennomføre teknologiprosjekter I praksis Utvikling av ansatte Bærekraft Å holde seg konkurransedyktig Digital gjennomføringsmodell
Bedriften har vært gjennom kontinuerlig omstilling i sin levetid på over 60 år, og har så langt lykkes i å være konkurransedyktig. Det er spennende å videreutvikle bedriften basert på dyktige og erfaren medarbeidere kombinert med ny kompetanse og teknologi

- Øyvind Riiber Boye

Recommended literature:
Fokuserer mer på oppdatert informasjon om trender i markedet og relevant teknologiutvikling enn på teorier om innovasjon og omstilling.

This is Nymo

AS Nymo er et fullservice ingeniør-, anskaffelses- og konstruksjonsselskap innen olje & gass og prosessindustrien. Nymo tilbyr totalløsninger til kunder og har tjent tillit for allsidighet, pålitelighet, kvalitetsservice, rettidig levering, god prosjektstyring og forpliktelse til HMS-fortreffelighet. Selskapet har hovedkontor og hovedfabrikkverksted i Grimstad, med ytterligere fabrikasjonsfasiliteter i Arendal. Selskapet er en hjørnesteinsbedrift i regionen med en arbeidsstyrke på mer enn 300 ansatte. Nymo har også lang erfaring fra design og bygging av prosessmoduler, innkvarteringsmoduler, gassturbineksos og luftinntakssystemer og undervannsenheter.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse