<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TRANSPORT

#1052: Bærekraftig transport og mobilitetsanskaffelser

Gjest: Odd-Olaf Schei og Hellik Hoff

Seniorrådgiver of DFØ


Med Vert Silvija Seres
Med Vert Hellik Hoff

I denne episoden av #LØRN møter Silvija, med sin medvert, Hellik Hoff som er innkjøpssjef i ruter, Odd Olaf Schei som er seniorrådgiver i DFØ. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Samtalen dreier seg rundt god samferdsel og hvordan det offentlige i samarbeid med det private kan finne frem til de gode løsningene. Hellik leder an til en samtale om hvorfor det er så viktig med en god dialog mellom alle parter i transportsektoren. Du får også vite hva som skjer når det private markedet skal konkurrere i å lage den mest energieffektive båten i Oslofjorden.

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i transport og teknologien rundt?
Jeg har bakgrunn fra ulike virksomheter som Posten/Bring, Eidsiva Energi, Bellona og nå DFØ. Jeg har jobbet med transport i 20-30 år og klima i 10-15. Det har gjort at jeg har sett utviklingen fra økokjøring, elferjer, elbiler/ladestasjoner til dagens løsninger.

Hva er det viktigste dere/du gjør på jobben?
HUB for kunnskap og gode eksempler innenfor mobilitet, vi kan påvirke.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Gode prosesser, hvor brukerne (det offentlige) og leverandørene i felleskap kan finne frem til gode løsninger. Å lytte er en viktig faktor.

Hvorfor er det spennende?
Vi ser resultater og det er et viktig område når det gjelder å nå klimamålene (i Norge, og i verden).

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er mange – teknologi vs. brukerne og hvor vanskelig det kan være for enkelte å endre «noe» adferd for å få til mere bærekraftige løsninger. «Fakta» vs. følelser!

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Innfasingen av nullutslippskjøretøy i enkelte kommuner og offentlige virksomheter. Samarbeidet med MD om ny revidert drivstoffmatrise hvor el. har første prioritet så hydrogen, biogass, avansert biodrivstoff.

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Nullutslipp løsninger innenfor buss segmentet ser ut til å ha bredt om seg og responsen det har fått hos de internasjonale leverandørene.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Tverrfaglighet er viktig, men klima (eks. 1l. Diesel= 2,62 kg CO2 vs. El – Hydrogen (blå, grå, …) krever kunnskap om verdikjeder – «energikjeder».

Hva gjør vi unikt godt i Norge innen transport?
Utgangspunktet var bra og bred politisk enighet ga muligheten til å gå fra 3000 elbiler i 2012, til 400.0000 i 2021! Utvikling av ladeinfrastruktur – tilsvarende utvikling på ferjer fra Ampere «2011»/2015 til dagens nivå.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Når Ruter skulle modernisere båtene som går i Oslofjorden lagde de et utkast til konkurransegrunnlag og la all styring i leverandørenes hender i forhold til hvordan dette skulle gjøres. Målet var å ikke legge for mange styringer, men heller finne ut hva leverandørene klarer å levere. Samtidig som man holder seg innenfor regelverket så klart. Hva er fordelene med å drive konkurranse på denne måten, og er det noen risikofaktorer her som kan være skadene for det private markedet slik du ser det?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Dialog for god samferdsel
Tillit mellom partene
Konkurranse mellom partene
Innovasjon innenfor transport
Hvordan drive en innkjøpsprosess

Skal du ha en god dialog må det være tillit mellom partene, og den tilliten kommer ikke på et knips!

- Odd-Olaf Schei og Hellik Hoff

Recommended literature:

Per Espen Stoknes - Grønn Vekst «en sunn økonomi for det 21. århundre»

This is DFØ

DFØ er direktoratet for forvaltning og økonomistyring, tidligere Direktoratet for økonomistyring og Senter for statlig økonomistyring. DFØ er et norsk statlig direktorat underlagt Finansdepartementet. Direktoratet ble opprettet 1. januar 2004 og har 370 ansatte