<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0215: Ansvarlig AI

Gjest: Cathrine Pihl Lyngstad

Leder AI-lab of NAV


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for AI-lab i NAV, Cathrine Pihl Lyngstad. Som domeneekspert på Advanced Analytics i SAS fikk Cathrine øynene opp for hvordan data mining, text mining og forecasting kunne skape forretningsverdi. I NAVs AI-lab jobber hun for å få flere i arbeid ved hjelp av AI og maskinlæring. Eksempelvis bruker NAV AI for å sikre en effektiv kobling mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere. AI brukes også for å følge opp sykemeldte og få disse raskere tilbake i arbeid. I episoden forteller Cathrine om flere spennende prosjekter NAVs AI-lab jobber med, hvilket fantastisk stort datagrunnlag NAV besitter om oss, samt hva «ansvarlig AI» handler om.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?

Utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU og har arbeidserfaring fra blant annet software- og konsulentbransjen. Det er fantastisk å kunne kombinere «nerdegenet» med det å faktisk skape verdi og gjøre en forskjell! Og dette med ansvarlig AI har virkelig vekket interessen min etter at jeg begynte i NAV.

Hva gjør dere på jobben?

NAV har som mål å få flere i arbeid, forbedre brukermøter og sikre en pålitelig forvaltning, og NAVs AI-lab utforsker mulighetene som ligger i å bruke AI og maskinlæring til å nå disse målene.

Hva er de viktigste konseptene i Ansvarlig AI?

Det handler om to ting: å bruke AI der det gir verdi, og å bruke AI på en «riktig» måte.

Hvorfor er det så spennende?

Hos NAV kommer vi borti (nesten) hele spekteret av datatyper, ulike problemstillinger og metoder: alt fra anomalideteksjon (identifisering av avvik) i logger og saksflyter, tekstanalyse og -klassifisering av brukerhenvendelser, GAN-modeller for å generere syntetiske data og mye mer.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?

Avveiningen mellom samfunnsnytte og personvern. Pendelen har svingt fra en situasjon der for mange virksomheter gjorde for mye de ikke egentlig hadde lov til, og med lite bevissthet rundt personvern og rettferdighet.

Dine egne prosjekter innen AI i NAV?

To av prosjektene: • Plattform for arbeidsmarked (PAM) er et pågående prosjekt i NAV, som skal sikre en effektiv kobling mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere. Vi tester ut ulike anvendelser av AI for å oppnå dette. • Sykefraværsoppfølging: Vi tester ulike hypoteser for hvordan maskinlæring og prediksjoner kan brukes til å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, og å drive mer effektiv oppfølging av de sykmeldte.

Dine andre favoritteksempler på Ansvarlig AI internasjonalt og nasjonalt?

Google har for eksempel definert ganske gode prinsipper for ansvarlighet, og arrangerer også kurs. Datatilsynet er engasjert i internasjonalt samarbeid knyttet til ansvarlig bruk av data, og KMD har også dette på agendaen.

Hvordan pleier du å forklare Ansvarlig AI?

Ansvarlig AI handler om å bruke AI på en riktig måte – rettferdig, forklarbart, sikkert og som ivaretar den enkeltes privatliv og rettigheter.

Er det noe vi gjør i Norge som er unikt?

Samfunnet vårt er bygget på tillit, og den tilliten brytes raskt ned dersom vi ikke bruker AI på en ansvarlig måte.

Et favorittsitat innen Ansvarlig AI?

«The devil is in the details».

Viktigste poeng om Ansvarlig AI fra samtalen vår?

Gjør det riktig: ikke gå deg bort i konfidensialitets- og sikkerhetsdelen av GDPR – tenk på om det du gjør, er rettferdig, forklarbart og ivartar den enkeltes privatliv og rettigheter.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:NAV er en bred spiller i Norge som verdens beste velferdsstat som satser på kunstig intelligens. Et stort system skal automatiseres. Særskilt håndteringen av arbeidsløshet og arbeidsmangel her til lands. Men å prosessere så store mengder data er tidkrevende. Hvilke akutte automatiseringer kan du se for deg kunne bidratt i en arbeidssøker situasjon? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

AI Offentligsektor Datagrunnlag
Plattform for arbeidsmarked er et pågående prosjekt i NAV, som skal sikre en effektiv kobling mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere. Vi tester ut ulike anvendelser av AI for å oppnå dette. Eksempelvis har vi brukt tekstanalyse, noe som heter «topic mapping», til å sette på nye «tagger» på stillingsutlysninger for å bli enda mer presis i kategoriseringen.

- Cathrine Pihl Lyngstad

This is NAV

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.