<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0247: Helse og teknologi

Gjest: Carl Haakenstad

Lege

Oslo universitetssykehus


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lege ved Oslo universitetssykehus, Carl Haakenstad, om hva et optimalt helsevesen i fremtiden vil være. Carl deler av sine erfaringer som lege, og med grunnlag i dem, gir han noen synspunkter på hva de største mulighetene og utfordringene for praktiserende leger i dag er, med tanke på digitalisering. Han gir også eksempler på hvilke områder hvor Norge viser seg å ha spesielt god helsedata.

Hva gjør du på jobben?
Anestesileger har varierte arbeidsoppgaver. De skal sikre trygg og god anestesi til operasjonspasienter, delta i mottak av traumepasienter og de sykeste medisinske pasientene, ivareta pasienter som krever intensivbehandling og drive smertebehandling.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Ullevål er landets største traumesenter med ansvar for befolkningen i Helse Sør-Øst. God traumebehandling er avhengig av godt trente og samkjørte team fra en rekke profesjoner, i samspill med høyteknologisk utstyr, under tidspress.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Siste halvår har jeg vært med i en gruppe som evaluerer nye anestesiapparater til bruk i Helse Sør-Øst. Kommende halvår skal jeg jobbe med å bredde ut bruk av pasientjournalsystemet vårt.

Hvorfor er det spennende?
Jeg tror medtech vil definere i hvilken grad vi kommer til å ha et optimalt helsevesen i fremtiden. Det avhenger av hvilken grad vi vil klare å benytte oss av materialer, sensorer, behandlingsalternativer, skreddersydd behandling, monitorering muligheter, IT-systemer, automatisering, integrering, big data og AI.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg opplever store motsetninger mellom behov for personvern og effektive IT-løsninger. Vi har også fragmenterte og dårlige IT-løsninger som er lite effektive i hverdagen, men som lojalt må følges opp med tilhørende endringsledelse.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Bruk av ny teknologi for å gjøre kirurgi tilgjengelig uten store kostnader og tiltak for å begrense infeksjonssykdomer.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror noe av det viktigste for fremtiden er at vi implementerer teknologi som allerede finnes, men raskere. Mange av løsningene våre bærer preg av det man benyttet som privatperson for 10-15 år siden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg tror Norge har både en ulempe og en fordel ved at helseforetakene er eid av staten. Ulempen er at innovasjonstakten nok er vesentlig lavere enn den ville vært med privat konkurranse. Fordelen er at staten i større grad kan gjøre endringer som er landsdekkende og på tvers av funksjoner. Jeg tror at USA har en utfordring med fragmentering mellom de enkelte sykehusene og primærhelsetjenesten.

Public sector

This what you will learn:

Norsk helsevesen Helseteknologi Helsedata
Jeg tror medtech vil definere i hvilken grad vi kommer til å ha et optimalt helsevesen i fremtiden.

- Carl Haakenstad

Recommended literature:
https://www.newyorker.com/magazine/2018/11/12/why-doctors-hate-their-computers https://yngreleger.no/artikkel/fem-positive-punkter-ved-sykehustalen-2019

This is Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er et norsk universitetssykehus og helseforetak som eies av staten ved Helse Sør-Øst. Det er det største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte. Sykehuset er tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som til dels er fysisk plassert på sykehuset. Oslo universitetssykehus ble dannet i 2009 gjennom fusjonen av Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. Oslo universitetssykehus omfatter pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørende-opplæring. Universitetssykehuset står for nesten 60 % av all medisinsk forskning i Norge og er den største utdanningsinstitusjonen for helsepersonell i Norge.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse