<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0280: Geografisk Data Science i landbruket

Gjest: Ingvild Nystuen

Avdelingsleder i Geomatikk of NIBIO


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Avdelingsleder i Geomatikk ved NIBIO, Ingvild Nystuen, om DataScience i landbruket. Ingvild forteller om hva som skjer når landbruk og mat møter IT og geografiske data. I podcasten diskuterer Silvija og Invild også  hvordan vi kan bruke store mengder data fra fjernmåling og eksisterende kart sammen med maskin-læring, for å oppdatere kartene som benyttes i landbrukssektoren.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i mat-tech?
Jeg er en teknolog og mellomleder med et stort ønske om å kunne bruke informasjonsteknologien til å gjøre en forskjell innenfor et område som er viktig for meg. Oppvokst 200 meter fra mine besteforeldres gård ble det da enkelt å velge landbruk fremfor bank da jeg stod der som nyutdannet informatiker i et arbeidsmarked der alle dører var åpne på siste halvdel av nittitallet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Sørge for et godt kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å ta bedre beslutninger. Dataforvaltning og prosessering/analyse av store mengder geografiske data er i den sammenhengen de viktigste tekniske elementene. Fordi "alt skjer et sted" handler det om mer enn kart, nesten alt har en geografisk plassering.

Hva fokuserer du på innen mat-tech?
Å bruke digitalisering for å lage bedre beslutningsgrunnlag og for å effektivisere og forbedre arbeidet vårt med kart og geografiske data.

Hvorfor er det spennende?
Det er nytt, det går fort og det gjelder å henge med i svingene. Min kompetanse er "midt i smørøyet", det utfordrer meg. Det oppleves meningsfylt og viktig.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvordan dataenes økende betydning i verdiskaping utfordrer delingskulturen. Hensynet til personvernet.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
NIBIO sitt stordata-prosjekt, som ledes av, og i stor grad utføres av Geomatikk-avdelingen. 

Dine andre favoritteksempler på mat-tech internasjonalt og nasjonalt?
Akkurat nå: Robotisering - som jeg tror på sikt vil gi små, rimelige landbruksmaskiner som vil gjøre norsk mat mer konkurransedyktig på pris (men som jeg ikek kan så mye om). YARA og Dataväxt sin løsning CropSAT. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om samspillet mellom verdiskaping og teknologi. Kunnskap om bruk av teknologi i praksis (uten at teknologien "tar styringa").

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er gode på samarbeid mellom ulike etater og forvaltningsnivåer for å holde de digitale kartdataene våre oppdaterte og tilgjengelige. Det gir god samhandling og mye gjenbruk av data, men også av kompetanse. Det er unikt i verden, og viktig for det norske landbruket.

Et favoritt fremtids-sitat?
Jeg er en tilhenger av Kasparovs holdning om å ikke forsøke å overvinne ny teknologi (eks AI), men heller forsøke å samarbeide/smelte sammen med den. Det betyr å ikke se på utviklingen som en trussel, men som en mulighet. Samtidig skal man ikke "overgi seg" fullstendig!

Viktigste poeng fra vår samtale?
"Alt" i landbruket skjer et sted! 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kan fremtiden bære preg av AI for å lage kart for oss mennesker, eller må uansett vi mennesker til for å lage dataen til algorytmene til AI’en? Hvordan så få til at fremtidens kart kan bli selvlagd?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Geografiske data
Maskinlæring
Kart
Landbruk
Geomatikk
Det trengs en miks av forretningskompetanse, teft og teknologikompetanse for å ta de riktige valgene. Det er ikke minst viktig i landbruket for å sikre Norges og verdens matforsyning. Oppdatert geografisk informasjon er helt sentralt i dette.

- Ingvild Nystuen

This is NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal NIBIO bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. NIBIO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre, underlagt Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret er på Ås og instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo. NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.