<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør for teknologi og endring i Sarpsborg kommune, Ole Gabrielsen, om organisasjonsendring, innbygger- og samfunnsdialog, porteføljestyring og gevinstrealisering. Ole forteller om sine erfaringer fra offentlig sektor, og om hvordan en av vår tids største utfordringer er å endre den. Silvija og Ole diskuterer også hvorvidt velferdsstaten slik vi kjenner den i dag kan bestå.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i Lørnbiz?
43 år, bosatt i Halden. Stor variasjon i bakgrunn, fra  rekruttering (Proffice), Media (Bonnier), Radar (Saab Group), Innovasjon (Smart  Innovation  Norway) og nå kommune. Gjennom mine år i Saab hvor jeg jobbet med en revolusjonerende ny radartype lærte jeg meg å være kompromissløs med tanke på å sette behov og sluttbruker i sentrum for utvikling, endring og nye forretningsmodeller.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Våre viktigste oppgaver er å endre arbeidsprosesser og designe prosesser slik at Sarpsborg kommune på en fornuftig og effektiv måte kan ta i bruk ny teknologi til det beste for innbyggerne og forvaltningen. 

Hva fokuserer du på innen Lørnbiz? 
Vi må forstå endring, ha innsikt i grunnleggende drivere og behov hos våre brukere (innbyggere og ansatte), forstå potensialet i ny teknologi og evne å realisere gevinster ved å slutte med det gamle når det nye slår inn.  Nøkkelen her er endring av tankesett og etablering av ønsket kultur.

Hvorfor er det spennende?
Dette er kanskje samfunnets viktigste oppgave fordi den er sannsynligvis eneste måte å sikre velferdsstatens eksistens på i fremtiden, samtidig som vi kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og et helhetlig bærekraftig samfunn både økonomisk, sosialt og miljømessig. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi er alle enige om at vi har betydelige utfordringer knyttet til produksjon og konsum av varer og tjenester, men det er få som er villig til å endre adferd, betale mer eller ofre egen komfort for å få til avgjørende nødvendig endring.

Dine egne prosjekter siste året?
Etablere det nye kommuneområde Teknologi og endring basert på en tydelig Prestasjonskultur, Hastighet, Fleksibilitet og evnen til å leve med Usikkerhet i offentlig forvaltning.  I tillegg etablere intern kapasitet innen endringsledelse (tjenestedesign, arbeidsprosesser og endring av tankesett). 

Dine andre favoritteksempler på Lørnbiz  internasjonalt og nasjonalt? 
Oslo,  Bergen (Hordaland), Halden, Os kommune.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kreative fag,  fagarbeidere, Kybernetikk, AI, VR, AR , evne til å forstå helheten - generalisten; se lokale og globale trender i sammenheng med teknologitrender og (markeds) behov.

Et favoritt fremtidssitat?
«The secret of getting ahead is getting started» (Mark Twain). 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Offentlig forvalting må endres, og vi må prestere og endre oss på lik linje eller bedre enn i det private skal vi klare å opprettholde dagens etablerte velferdsstat.

Public sector

This what you will learn:

Offentlig sektor Samfunn Velferd Innovasjon
Offentlig forvaltning må endres, og vi må prestere og endre oss på lik linje eller bedre enn i det private. Det må til hvis vi skal klare å opprettholde dagens etablerte velferdsstat. Sannsynligvis samfunnets viktigste fellesoppgave, uansett rolle, om du er innbygger, næringsdrivende, politiker eller ansatt i offentlig forvaltning. Dette går ikke av seg selv, det går ikke over og det angår oss alle.

- Ole Gabrielsen

Recommended literature:
TedTalk The economist Harvard Business review 

This is Sarpsborg kommune

Sarpsborg er en by og kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den har nærmere 57 000 innbyggere er en av Norges ti største byer. Sarpsborg er en del av regionen Nedre Glomma, hvor Fredrikstad/Sarpsborg har vokst sammen til Norges sjette største tettsted. Kommunen grenser i nord mot Våler og Skiptvet, i øst mot Rakkestad og Halden, i vest mot Fredrikstad og Råde og i sør mot Hvaler.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse