<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: REGTECH

#0299: Fremtidens politi

Gjest: Anne-Cathrine Gustafson

Politiinspektør of Politiet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med politiinspektør Anne-Catherine Gustafson om hvordan vi kan forebygge kriminalitet og hvordan norsk politi skal sikre velferden. Politidirektoratet (POD) er et norsk direktorat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvar for faglig ledelse, styring, fordeling av ressurser, resultatoppfølging og utvikling av Politi- og lensmannsetaten. Anne-Catherine forteller om hvordan politiet nå kan finne kriminelle mønstre gjennom bruk av stordata. Silvija og Anne-Catherine diskuterer også hva politiets rolle skal være i smarte byer når de utvikles i årene fremover. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i regtech?
Jeg er nysgjerrig og engasjert, og etter snart 30 år i etaten brenner jeg fremdeles for politiet, samfunnsoppdraget vårt, innovasjon, mangfold og offentlig/privat samarbeid. Jeg ble interessert i innovasjon gjennom lederstudier på PHS i 2012, da jeg skrev en oppgave om innovasjon i politiet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi bidrar til å utvikle, styre og lede norsk politi inn i en ny tid. Kriminalitetsforebygging er vår primære strategi, og det er et paradigmeskifte. Politireformen er en dyd av nødvendighet – og særs viktig for at vi skal klare å levere på samfunnsoppdraget vårt.

Hva fokuserer du på innen regtech?
Innovasjon og offentlig/privat samarbeid.

Hvorfor er det så spennende?
Fordi det ligger et stort potensial der som vi må bli flinkere til å utnytte. Det finnes et hav av ressurser der ute, og vi må finne ut hvem vi skal samarbeide med for å skape merverdi.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
Jeg vet ikke om jeg vil kalle det en motsetning, men når det gjelder innovasjon generelt,  er balansen og skjæringspunktet mellom kreativitet og struktur interessante – nettopp for at vi skal kunne måle effektene på sikt.

Hvilke prosjekter har du jobbet med det siste året?
- Formalisering av samarbeidet med sikkerhetsbransjen (vektersegmentet) i form av en intensjonsavtale nasjonalt og operasjonalisering ved samarbeidsavtaler lokalt.
DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat) – et samarbeid med finansinstitusjonene der vi skal utveksle opplysninger automatisert og digitalisert. I dag gjøres dette manuelt.
- Politiets rolle i utviklingen av byer – smarte byer er ikke smarte om de ikke er trygge.
- Forebygging av innsidetrusselen i norske offentlige og private virksomheter.
- Politiets tilstedeværelse på internett – trygghet i det digitale rom.

Har du andre gode eksempler på regtech nasjonalt og internasjonalt?
Internasjonalt har Interpol bygd opp en egen innovasjonslab i Singapore med stort fokus på innovasjon gjennom offentlig/privat samarbeid. Nasjonalt har Oslo politidistrikt i lang tid hatt et godt samarbeid med sikkerhetsbransjen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Samhandlings- og relasjonskompetanse og nettverksledelse.

Ditt beste fremtidssitat?
«Venter vi lenge nok, blir muligheter til trusler.»

Hva er det viktigste poenget fra det vi har snakket om nå?
Det er alles oppgave å forebygge kriminalitet – men vi i politiet har et særlig ansvar for å sette både folk, kommuner, næringsliv og samfunnet i bedre i stand til å velge gode, forebyggende tiltak. Dette krever formalisert og strukturert samarbeid og samhandling som sikrer kontinuitet og forutsigbarhet.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:I et stadig mer digitalisert samfunn må politiet være til stede på andre arenaer enn før. Hvor langt kan politiet gå i å slå ned på kriminalitet i det digitale rom uten å krenke folks personvern? Og hva kan politiet gjøre for å sørge for at fremtidens smarte byer er trygge?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Smarte byer Forebygging Bigdata Velferd Sikkerhet
Venter vi lenge nok blir muligheter til trusler.

- Anne-Cathrine Gustafson

This is Politiet

Politidirektoratet (POD) er et norsk direktorat underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. POD har ansvar for faglig ledelse, styring, fordeling av ressurser, resultatoppfølging og utvikling av Politi- og lensmannsetaten. Direktoratet har ansvar for politiet i de 12 politidistriktene og politiets særorganer. Politiets operative funksjoner utøves av politidistriktene eller særorganene (som for eksempel Økokrim), det er bare i spesielle situasjoner at POD griper inn i den operative virksomheten i politidistriktene. I viktige nasjonale politisaker kan politidirektøren bruke sin instruksjonsmyndighet og overta styringen av en politioperasjon eller delegere ledelsen til en annen politimester.