<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: REGTECH

#0392: Fra stort prosjekt til kontinuerlig produktutvikling

Gjest: Karin Bøhlerengen

Prosjektleder i Foreldrepengeprosjektet of NAV


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Karin Bøhlerengen, prosjektleder i Foreldrepengeprosjektet i NAV om hvordan vi utvikler nye tjenester som raskt kan gi verdi, og om hvordan NAV lager bedre tjenester til foreldre som skal ut i foreldrepermisjon. — Vi har lagt om arbeidsmetodikken. Vi har gått fra planlagte store leveranser med design, utvikling i Scrum Team og test, til mange tverrfaglige team som utvikler tjenestene våre kontinuerlig. Dette krever en annen måte å lede utviklingsarbeidet på, og det krever noe annet av oss som organisasjon, forteller hun. Hvordan får du over 200 mennesker til å jobbe på en helt ny måte? Og har NAV utviklet seg til å bli et teknologiselskap?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg er utålmodig og rastløs og liker å få til resultater raskt. Jeg har modernisert og digitalisert flere av NAV sine ytelser, og har gjennom dette fått et brennende engasjement for å smøre samfunnsmaskineriet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi lager bedre tjenester til foreldre som skal ut i foreldrepengepermisjon, til både saksbehandlere som behandler disse søknadene og dem som veileder foreldre når de kontakter NAV. De skal også gjøre det enklere for arbeidsgivere å gi opplysninger til NAV. En viktig del av dette arbeidet er å utfordre eksisterende arbeidsprosesser i NAV, utfordre politisk ledelse for å få enklere regler som lar seg digitalisere og utfordre adferdsmønsteret til aktørene i en foreldrepengesak (bruker, saksbehandler og arbeidsgiver).

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg som ikke-teknolog er opptatt av hvordan vi raskt kan gi bedre tjenester til brukerne våre og mer effektiv forvaltning. Hvordan vi kan drive utvikling av tjenestene våre slik at de raskere gir verdi. 

Hvorfor er det så spennende?
Det utfordrer egen ryggmargsrefleks på hvordan man skal lede andre. Det å få 200 mennesker til å jobbe på en helt ny måte samtidig som vi skulle levere det vi hadde lovet ledelsen i NAV og departementet er det mest spennende jeg har vært med på. Jeg vet ikke om noen andre store prosjekter i Norge som har gjort noe liknende. 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
På den ene siden ønsker man å digitalisere og automatisere – på den andre siden ønsker men sjelden i Norge at det skal gå ut over noen. Dersom man skal gjøre større løft ved å digitalisere regelverk som har med utbetaling til folk å gjøre, må man tørre å tåle at noen brukere får mindre eller mer penger enn tidligere.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Foreldrepengeprosjektet – jeg har jobbet med dette i 3 år.

Har du andre gode eksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Egenskapene som gir raskt bedre tjenester til brukerne. Mulig å drive med kontinuerlige leveranser i et stort apparat.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det å jobbe smidig og tenke produktutvikling i stedet for prosjekter, og det å måle og ikke bare si at man har brukerorientering. 

Et favorittsitat om fremtiden?
Steve Jobs: «We’re here to put a dent in the universe. Otherwise why else even be here?»

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det å etablere seg og jobbe tverrfaglig og levere kontinuerlig burde enda flere gjøre. Dette gir mulighet for bedre tjenester til brukerne og mer effektiv forvaltning.      

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Vil selvstendiggjøring av offentlige tjenester skape urolighet og distansering i forholdet mellom stat og individer, eller er vi egentlig tilfreds og fornøyde med muligheten til å saksbehandle oss selv uten fysisk kontakt?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Innovasjon Tverrfaglig arbeid Ledelse Offentlig sektor
Vi har langt om arbeidsmetodikken. Vi har gått fra planlagte store leveranser med design, utvikling i Scrum Team og test, til mange tverrfaglige team som utvikler tjenestene våre kontinuerlig. Dette krever en annen måte å lede utviklingsarbeidet på og det krever noe annet av oss som organisasjon.

- Karin Bøhlerengen

This is NAV

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør. NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og alle innbyggerne er brukere. Det er lokale NAV-kontorer i alle norske kommuner.