<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0452: Digital tvilling og klynger

Gjest: Tor Arne Bellika

Prosjektleder i klyngeutvikling of Smart Construction Cluster SA


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i klyngeutvikling, Smart Construction Cluster SA, Tor Arne Bellika, om digitale tvillinger og fornyelse i BAE klyngen i Alta. Alta har et bredt spekter av etablerte eiendomsutviklere, arkitekter, byggtekniske, bygnings-, logistikk- og byggematerialeselskaper. I forhold til størrelsen på byen har den også et godt utvalg av IKT-selskaper som retter seg mot AEC-industrien. Dette gir grunnlaget og fasilitetene for en effektiv lærings- og innovasjonsplattform og lanseringsplate for nye tjenester og forretningsmodeller, og med disse erfaringene som bakgrunn, deler Tor Arne Bellika sine tanker om hvordan vi kan skape vekst ved å fokusere på tillit, felleskap og nye ambisiøse mål. Gjennom samtalen mellom Tor Arne og Silvija, får vi også lære mer om "digitale tvillinger", og det diskuteres hvordan slike kan senke kostnad - og tidsbruken i byggeprosjekter.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg er en innovativ teknolog opptatt av hvordan teknologi påvirker bedrifters  og offentlige aktørers tjenester og forretningsmodeller og hvordan virksomheter kan unngå at teknologiinvesteringer bare forsterker gamle måter å jobbe på.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi tilrettelegger for  utvikling av tillit, fellesskapsfølelse  og ambisiøse felles mål og strategier for å skape ny vekst og fornyelse i BAE klyngen i Alta, Smart Construction Cluster. Vår hovedmålsetting er at et medlemskap i klyngen skal gi en merverdi for våre medlemsbedrifter.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Visualiseringsteknologi og digitale tvillinger som kommunikasjonsplattform for brukerdreven utforming, selvbetjente digitale tjenester og informerte verdistyrte beslutninger i nybygg og oppgraderingsprosjekter: VRAR, VR huler, virtuelt design, BIM og skybaserte digitale tvillinger.

Hvorfor er det spennende?

Fordi denne teknologien og den tilhørende metodikken styrker kundeopplevelsen, og dermed konkurransekraften.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Hvorfor BAE næringen kjører nasjonale konfliktløsningsprosjekter  og stadig ligger i rettsaker med sine kunder, men fortsatt ikke ser at problemet er kvaliteten på de tjenestene de leverer til kundene.  Hvorfor det ikke er mulig å samle mer omstillingsressurser til Norges største distriktsnæring (BAE næringen) når akseptert kostnadsreduksjonspotensiale bare på investeringssiden alene utgjør 100 milliarder pr år.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi lokalt?

Alta Kommunes kundehistorie  - da 1 times bruker-gjennomgang av den digitale tvillingen  av de187 modulbadene på Alta Omsorgssenter  i en VR Hule i Oulu,  alene fullfinansierte  investeringen på 6 mill i Visualiseringssenteret på Campus Alta.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Digital bestillerkompetanse hos oppdragsgivere. entreprenører med kompetanse og vilje til å å investere i ny vekst basert på ny tjenester som gir overlegne kundeopplevelser og svært konkurransedyktige prosjekter. Hvordan SMB’er og universiteter kan utnytte sine medlemskap i næringsklynger. Samt innovasjoner. Grunnlaget for gode offentlige investeringsbeslutninger er det våre lokale politikere som legger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Gjennom digitale kompetanseløft sammen med nasjonale og nordiske aktører har bransjen i Alta gått sammen om å etablere Smart Construction Academy. Her skal vi levere opplæring til bransjen når det trenger det, der de trenger det og i et digitalt format til langt under halve prisen av tradisjonell kurs.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Nøkkelen til konkurransekraft i BAE virksomheter i norske kommuner og byer ligger i bruk av Buildtech for å levere nye tjenester som styrker kundeopplevelsen. Vårt fokus er digitale tvillinger av byer og bygganlegg, og bruk av visualisering og samhandlingsteknologier koplet med ny metodikk, nye samspillsprosesser og nye kontraktsformer. De som tilegner seg dette vil levere overlegne brukeropplevelser og skaffe seg sterke konkurransefortrinn.       

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Resultatet av Smart Construction Cluster er tverrfaglig kunnskap som bidrar til kunnskapsdeling som brensel for raskere utvikling av Alta. Kommunen selv har investert i prosjektet. Vil forskjellige prioriteringer i kommunale budsjetter utvikle Norge skjevt, eller utgjør det ingen nasjonal forskjell at prioriteringer for investeringer er forskjellige innad i kommunene i landet vårt?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Visualiseringsteknologi  Digitale tvillinger  VR/AR Investorkompetanse Fremtidens arkitekter
Samhandling mellom aktørene i en byggeprosess er svært viktig og det er helt avgjørende for et godt resultat. Brukerne og andre interessenter må involveres gjennom hele prosessen og faktisk forstå hva de har bestilt.

- Tor Arne Bellika

Recommended literature:
Cluster Greenbook 2.0. En åndbok fra Europas ledende eksperter på utvikling av næringsklynger av Göran Lindqvist, Christian Ketels, Örjan Sölvell Verdistyrt prosjektutvikling - Beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere. Veildere utgitt av Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier OEC

This is Smart Construction Cluster SA

Smart Construction klyngesatsingen ble initiert av en gruppe IKT- og AEC-industriselskaper, Norges Artiske Universitet og Alta by i 2015. Utviklingsperspektivet for klyngen er mer enn ti år fremover. Klyngesatsingen er for øyeblikket merket med et bronsekvalitetsmerke av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Smart Construction Cluster SA er et andelslag som eies av klyngemedlemmene. Klyngen tar sikte på å utvikles til den ledende norske styrken når det gjelder implementering av det nasjonale «Digitale veikartet» for industrien. Å digitalisere bygg- og anleggsbransjen er et høyt prioritert engasjement fra den norsk regjeringen, og en hovedmotivasjon for Smart Construction Cluster er å utvikle digitale teknologier for å designe og planlegge, konstruere og vedlikeholde bygninger og infrastruktur raskere, billigere og med høyere kvalitet.