<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0469: Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering

Gjest: Phan Åge Haugård

Seksjonsleder for Vann og avløp of COWI


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seksjonsleder for Vann og avløp i COWI, Phan Åge Haugård. Phan Åge forteller om hvordan COWI sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom på en måte som gjør at dette ikke er til skade for samfunnet, men heller blir en ressurs i bybildet. I Norge satser COWI spesielt på å bli en foretrukket klimarådgiver, samt videreutvikle og styrke posisjonen som en av Norges største rådgivere innen helsebygg. I podcasten diskuterer blant annet Silvija og Phan Åge hvorvidt vi bør innføre overvannsgebyrer i Norge, og hva kost-nytte effekten av et slikt tiltak kunne utgjort.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?   
En mann der livet hovedsakelig har bestått av sykling og studier. Gift og har to hunder. Bor i Oslo. Hadde en matte- og fysikk-lærer som gjorde faget veldig interessant på videregående, og dette førte til at jeg valgte ingeniørstudie på universitet. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?  
Sikrer at samfunnet blir forsynt med drikkevann, frakter kloakk vekk fra forbrukerne og håndterer overvann/flom på en måte som gjør at det ikke er til skade for samfunnet, men heller en ressurs i bybildet.  

Hva fokuserer du på innen teknologi?  
Håndtering av overvann og ulike tiltak for dette. Tradisjonelt fraktes overvann i rør under bakken, og her kan nok kapasiteten utnyttes bedre med sensorteknologi og sanntidsdata av regnforholdene. Eller så ligger ikke de mest effektive og lønnsomme løsningene i rør under bakken, men vi må tilbake til opprinnelsen ved å håndtere vannet slik naturen gjør det. 

Hvorfor er det spennende?  
Det er så kompleks, og for dårlig håndtering av dette fører til enorme kostnader for samfunnet. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
Det er et stort fokus på klimaendringer, men studie mitt viser at det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å håndtere de regnmengder vi har i dagens klima kontra det å håndtere et klima i endring. En annen ting er at dersom du lider av overvannsskader så er det mest sannsynlig lite du kan gjøre på din egen tomt for å bedre situasjonen, løsningen er å ha overvannstiltak hos naboen, for det er naboen som påfører deg skadene. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?  
Casestudie på et felt i Grefsen i Oslo som sliter med kjelleroversvømmelser som følge av kraftige regnhendelser. Skal overvann håndteres i rør under bakken eller på overflaten, og hvilke av disse metodene er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?  
Favoritteksempler er der overvannsanleggene er multifunksjonelle. Et overvannsmagasin som er full av vann i nedbørsperioder kan være en skatepark i tørre perioder. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
Bevissthet rundt lønnsomheten av å håndtere overvann, noe som virkelig kan sette overvann på dagsordenen. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?  
Kommunene har nå veldig fokus på dette, og overvann har mer og mer blitt implementert i planleggingsfasen av utbyggingsprosjekter. 

Et favoritt fremtidssitat?  
Et grønt og blått samfunn er bedre enn en sort og grå. 

Viktigste poeng fra vår samtale?  
Det er bedre om alle gjør litt, enn få som gjør mye.     

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

COWI sikrer samfunnet mot ødeleggelser av overvann som medfører store økonomiske tap for både samfunnets og vår private økonomi når uhellet er tilstede. Phan Åge Haugård kan i sin studie vise til en lav lønnsom kost-nytte effekt om alle bidrar i dugnaden med overvannsgebyr. Er befolkningen åpen for et slikt lavt kostende gebyr tror du? Om ikke, hvordan kunne hver enkelt av oss blitt det?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Overvann Bærekraft Klimatilpasse byene
Det er et stort fokus på klimaendringer, men studie mitt viser at det er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å håndtere de regnmengder vi har i dagens klima, kontra det å håndtere en klima i endring.

- Phan Åge Haugård

This is COWI

COWI er en nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca. 6 300 medarbeidere. Konsernet leverer tjenester over hele verden innen ingeniørteknikk, miljø og samfunnsøkonomi, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. I Norge satser COWI spesielt på å bli en foretrukket klimarådgiver, samt videreutvikle og styrke posisjonen som en av Norges største rådgivere innen helsebygg.