<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0500: Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer

Gjest: Ståle Leitvoll

Investor og rådgiver

Higen Holding AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med investor og rådgiver i Higen Holding AS, Ståle Leitvoll, om det faktum at man nå er nødt til å treffe behovet fra første spikerslag, for å klare å lage konkurransedyktig software. Ståle deler av sine erfaringer med å bygge opp investeringsselskapet Higen Holding, og forteller oss om hvordan man kan bygge selskaper med globale ambisjoner fra Bodø. I podcasten diskuterer også Silvija og Ståle hva som kan sies å være fellestrekkene til selskapene som lykkes innen helseteknologi.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi? 
Odelsgutt fra Brønnøy. Jeg like programmering, den direkte responsen på om noe var rett eller galt. I 2018 valgte jeg å gjøre et relativt stort nedsalg til AWilhelmsen Capital. Jeg bruker nå mye av tiden til å konsentrere meg om investeringsaktivitet i egent selskap og som rådgiver.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Overvåker investering er og ser markedsbilde/forhold opp mot investerings strategi, både makro og mikro. Setter meg inn i selskaper hovedsakelig i Skandinavia som kan være interessante. Gjennomgang av Selskapsanalyser, kvartalsrapporter, deltagelse på konferanser.

Hva fokuserer du på innen teknologi? 
Jeg har spesielt fokus på brukerinteraksjon med utstyret vi omgir oss med. Dette kan også være smarte dingser som betyr noe for måten vi lever livene våre på. Produksjonsmidlene og infrastrukturen kan ikke være 100% statlig og kommunalt eiet – vi må få til det samme som etter hvert skjedde i oljesektoren – et bladet eierskap mellom det offentlig og private, med selskaper som trekker til seg kapital.

Hvorfor er det spennende? 
Helseteknologi er meningsfull teknologi som kan bety masse for enkeltpersoner og ikke minst for samfunnet. Vi behandler flere sykdommer, befolkningen blir eldre, tjenestene blir sentralisert. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er et paradoks at norske myndigheter ønsker å løse innovasjonen innenfor eHelse med anbudsprosesser for innkjøp av totalsystemer hvor kravene til egenkapital og funksjonalitet er så omfattende at det bare er amerikanske selskaper som tilfredsstiller kravene ved å levere sine ekstremt dyre suite løsninger.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Legge grunnlaget for å kunne bli en rådgiver i forbindelse med eHelsemarkedet i Norge. Bygge kompetanse og innsikt om norsk næringsliv generelt, men spesielt på bærekraftige næringer og teknologi i forbindelse med dette. Og kunne bruke denne kunnskapen når vi skal balansere en investeringsportefølje i forhold til vår strategi.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Selskaper som det svenske SECTRA AB som leverer løsninger innenfor PACS/Røntgen bildebehandling og dokumentasjon. Norske Crayon har markert seg veldig som kommende leverandør til Norsk helsenett og ikke minst har fått vesentlige avtaler med amerikanske myndigheter i flere stater.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Innenfor eHelse har vi en situasjon med store Helseforetak og mulig sentralisert innkjøp av IT-løsninger til kommuner. Det har vært en tendens til store omfattende anbuds prosesser der norske selskaper ikke når frem.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Fra meningsfull eHelse programvare til et ønske om bærekraftige investeringer.

SME

This is what you will learn:

Innovasjon Journaler i helsevesenet 

Velferdsteknologi

Pasientinvolvering 

E-helse

Helseteknologi er meningsfull teknologi som kan bety masse for enkeltpersoner og ikke minst for samfunnet. Her er det muligheter for nytt medisinteknisk utstyr, velferdsteknologi, Telemedisin, ogpasientinvolvering. I dette markedet kan det være rom for mange aktører fremover, men det er ikke uten risiko.

- Ståle Leitvoll

Recommended literature:

Alle nyhetskilder. Mine favoritter: Aftenposten, DN, E24,

CBNC ++ Stortingsmeldinger: En innbygger en journal, Kraft til endring, 

https://www.regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20152016/id2482952

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609

This is Higen Holding AS

Higen Holding AS er et norsk investeringsselskap startet i Nordland av Ståle Leitvoll i 2016. Holdingselskapet er basert i Bodø, og investerer i aksjer og eiendom, og annet som naturlig faller sammen med dette.