<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0582: Forebygge fall hos eldre

Gjest: Ruth Aga

Overlege og forsker of Oslo universitetssykehus


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet, Ruth Aga, om hvordan de klarte å redusere hoftebrudd hos eldre med 40% under en pilotering hos to byer. Oslo universitetssykehus HF (OUS) er det største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte. Samtidig har Norge også verdensrekord når det kommer til hoftebrudd hos eldre, og fallskader hos eldre er et stort helseproblem som tar liv. Hvorfor er det slik og hvordan kan vi senke dette tallet? I podcasten diskuterer Ruth og Silvija videre hvordan helsevesenet kan jobbe koordinert og kunnskapsbasert for pasienter med komplekse helseproblemer.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon?
Lege ved Skadelegevakten i Oslo, Oslo universitetssykehus, gjennom 20 år. Interessert i innovasjon fordi: Pasientmøter som ledet til frustrasjon over at mange pasienter med høy risiko for å falle igjen, og med store konsekvenser for deres liv, ofte ikke ble fulgt opp videre.  

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Oppdraget vårt er å utrede og behandle skadepasienter på en måte som både er kunnskapsbasert,  omsorgsfull, svarer på den enkeltes behov og fordeler våre begrensede samfunnsressurser på en god måte. Ta vare på entusiasmen og motivasjonen i teamet vårt slik at vi kan løse oppdraget vårt.

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?
Helseteknologi: Holde oversikt både over den enkelte pasients helsehistorie, koordinere oppfølgingen når mange aktører er involvert, samt å finne god og oppdatert kunnskap på vårt fagfelt.

Hvorfor er det spennende?
Å være fullt tilstede i det viktige møtet med den enkelte pasienten samtidig som jeg skal navigere et komplekst fagfelt og koordinere oppfølgingen med mange andre aktører. Dette krever en konstant vurdering av hva som er viktig og mulig og ønsket for den enkelte. S

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvordan beskytte den enkeltes helsedata vs. samarbeid og informasjonsdeling mellom viktige helseaktører for komplekse pasienter. For komplekse pasienter er det så mye helsedata at den viktige informasjonen kan drukne. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Fallforebygging hos eldre > 65 år  i Oslo. Et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus.  

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
California, ”Healthy Bones”. Kombinasjon av fallforebygging og sjekk av benskjørhet reduserte hoftebrudd i gjennomsnitt med 37% over 5 år, i enkelte områder >50%. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
God helseteknologi må tilpasses de menneskene som skal dra nytte av den. Den enkelte pasient sine behov og problemstillinger må være i fokus, møtet mellom lege/sykepleier og pasient må styrkes, samt samhandlingen mellom alle aktører rundt pasienten. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Mye tillit og respekt mellom ulike yrkesgrupper i sykehus og primærhelsetjenesten. Det gir godt teamarbeid. Vi utdanner nysgjerrige, interesserte og kritiske barn som får lov til å prøve og feile. Empati og rom for mangfold. 

Et favoritt fremtidssitat?
”Making systems work is the great task of physicians and scientists” - Atul Gawande. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Forebygge skader og brudd hos eldre er viktig både for dem som er i risikosonen og samfunnsøkonomisk. Vi kan greie det om vi jobber systematisk og med god helseteknologi som hjelpemiddel.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan beskytte den enkeltes helsedata samtidig som man samarbeid og informasjonsdeler mellom viktige helseleverandører for komplekse pasienter med  pasientens helsedata?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Skader hos eldre  Samhandling i helsevesenet  Skadeforebygging for eldre Personvernombudet 
Fallskader hos eldre er et kjempestort helseproblem som endrer og tar liv. 40% av sykehjemsinnleggelser er etter fallskader. Bare hoftebrudd koster 1 mill per brudd. Vi skal doble antall eldre over 80 år, de neste 20 årene. Alvorlige fallskader kan med god forebygging halveres, - jeg kan ikke skjønne at vi har råd til å la være.

- Ruth Aga

Recommended literature:
”The Checklist Manifesto” av Atul Gawande ”Being Mortal” av  Atul Gawande

This is Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er et norsk universitetssykehus og helseforetak som eies av staten ved Helse Sør-Øst. Det er det største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte. Sykehuset er tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som til dels er fysisk plassert på sykehuset. Oslo universitetssykehus ble dannet i 2009 gjennom fusjonen av Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. Oslo universitetssykehus omfatter pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørende-opplæring. Universitetssykehuset står for nesten 60 % av all medisinsk forskning i Norge og er den største utdanningsinstitusjonen for helsepersonell i Norge.