<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0633: Personalisert kreftbehandling

Gjest: Åslaug Helland

Overlege og forskningsleder of Oslo Universitetssykehus


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med overlege hos OUS (Oslo Universitetssykehus) og forskningsleder ved kreftklinikken, Åslaug Helland, om hvordan OUS sekvenserer og satser på utviklingen av nye og bedre metoder for mer nøyaktig diagnostikk, som vil muliggjøre person-tilpasset behandling. I podcasten får vi høre mer om hvordan vitenskapen møter teknologien i dag på dette området, og vi får innsikt i hva som faktisk foregår under en DNA-sekvensering. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon innen helse?
Jeg er overlege og jobber med lungekreftpasienter. I tillegg har jeg alltid jobbet med forskning, og er nå konstituert forskningsleder i Kreftklinikken i OUS. Jeg ser at i det offentlige helsevesen har vi utfordringer og flaskehalser, og vi trenger innovasjon for å løse disse. Jeg er veldig for et godt offentlig helsevesen, der vi kan ha aktører som er spydspisser i sitt felt, og der dette kommer alle til gode.

Hva er hovedproblemet dere forsøker å løse på jobben din?
Vi har heldigvis mange flere muligheter i dag enn tidligere. Innen lungekreft har vi vært med på en utvikling der det tidligere var lite å gjøre, eller lite å tilby. Det var om å gjøre å oppdage kreften så sent som mulig fordi vi kunne ikke gjøre noe. Nå har vi mange muligheter, men de koster penger, - både til utredning og til behandling. Både innen diagnostikk, medikamentell kreftbehandling, strålebehandling og oppfølging etter kreft.

Hva fokuserer du på innen teknologi, hva er ditt hovedprosjekt nå?
Diagnostikk er kjernen til å kunne persontilpasset behandling. Da må vi kunne sekvensere og være med på utvikling av gode metoder for nøyaktig diagnostikk.

Hvorfor er det spennende?
Dette vil kunne hjelpe mange pasienter med mange sykdommer. I tillegg ser vi at en videre utvikling av feltet er på vei, der vi ikke bare snakker om sekvensering av gener, men der AI og flere lag med informasjon kan brukes til å skreddersy behandlingen av den enkelte pasient.

Hva synes du er interessante dilemmaer innen fagområdet ditt?
Mye fokus på kostnader i det offentlige helsevesen. Den dyreste behandlingen er den som ikke virker, - både for pasienter og for samfunnet. nye teknologi krever noen investeringer, men dette vil kunne spare ressurser etterpå. Likeledes hvis vi kan få inn AI i enkel radiologi eller patologi.

Dine andre viktige prosjekter siste året?
Kliniske studier og klinisk tradisjonell forskning.

Hva gjør vi unikt godt i Norge, relater til ditt fagfelt?
Vi har et godt offentlig helsevesen, og mange utrolig flinke fagfolk.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap og teknologi som er relatert til konkrete oppgaver, og behov.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi trenger ny teknologi for å løse oppgavene våre!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Målet er å lage persontilpasset behandling, samt kvitte oss med den behandlingen som ikke fungerer. På hvilken måte er det avgjørende at leger og helsepersonell samarbeider på tvers av ulike områder for at en slik medisinsk utvikling skal få fortgang, for hvordan kan sykepleieren som jobber i feltet bidra forskeren som utvikler på laben?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Kreftbehandling Diagnostikk Lungekreft DNA-Sekvensering Alderdomsrelaterte sykdommer
Den dyreste behandlingen er den som ikke virker, - både for pasienter og for samfunnet

- Åslaug Helland

Recommended literature:
Nature publisering fra 2019 · Lorenzo's oil

This is Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er et norsk universitetssykehus og helseforetak som eies av staten ved Helse Sør-Øst. Det er det største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte. Sykehuset er tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som til dels er fysisk plassert på sykehuset. Oslo universitetssykehus ble dannet i 2009 gjennom fusjonen av Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. Oslo universitetssykehus omfatter pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørende-opplæring. Universitetssykehuset står for nesten 60 % av all medisinsk forskning i Norge og er den største utdanningsinstitusjonen for helsepersonell i Norge.