<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0666: Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Gjest: Malin Johansen

Daglig leder of NCE Aquaculture


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i NCE Aquaculture, Malin Johansen, om hvordan de løfter frem felles løsninger for utfordringene i fiskerinæringen. I podcasten forteller Malin om hvorfor det ble slik at vi ble så store på laks i Norge. Malin og Silvija diskuterer også om vi kan overføre kunnskapen med å bygge opp denne oppdrettsnæringen til andre arter. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i innovasjon/forskning?
Jeg har jobbet i et innovasjonsselskap siden 2008, og med havbruksnæringen direkte siden 2017. Bærekraftig matproduksjon er et utrolig viktig bidrag til FNs bærekraftsmål, og fra norske fjorder til så mange land i verden.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?                     
Løfte frem felles løsninger for utfordringene i næringen, samt løfte frem felles muligheter.  

Hva fokuserer du på innen teknologi/innovasjon?     
Produksjonsbiologi innen havbruk og nye produksjonssystemer.  

Hvorfor er det spennende?                                             
Næringen har gjort så store fremskritt på kort tid, og det er en helhetlig og interessant verdikjede fra stamfiskproduksjon til marked. Det er mange aktører og veldig mye kompetanse i næringen.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Debatten rundt bærekraft og avveininger mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Dine egne relevante prosjekter siste året?                   
Vi jobber med anvendelse av slam for å bedre utnytte næringsstoffene i slam fra landanlegg (settefiskanlegg), samt et stort regionalt algeprosjekt i samarbeid med prosessindustrien.  

Dine andre favoritteksempler på lignende prosjekter, internasjonalt og nasjonalt?
Det skjer mye spennende innen nye biomarine verdikjeder og ny fett- og proteinproduksjon fra både sidestrømmer i dagens produksjon og fra havet.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Anvende og utnytte kunnskapen på en best mulig måte. Vi har et næringsliv som er omstillingsdyktig og fremsynte - det tror jeg blir avgjørende også i fremtiden.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?                       
Vi har gode forskningsinstitusjoner og sterke akademiske miljøer. Kontakten mellom forskningsmiljøer og næringen står sterkt.

Viktigste nye perspektiver fra Covid? Noe som fungere bedre digitalt enn fysisk, nå i jobben din?
Bedre anledning til å avholde fagmøter elektronisk.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det? 
Jeg er god på samarbeid og lagarbeid. Det er avgjørende når vi er en liten organisasjon.   

Noen viktige bærekraftsperspektiver?         
Etterstrebe et mer helhetlig syn på bærekraft - her tror jeg FNs SDG har bidratt stort i den omstillingen vi er i gang med.  

Et yndlingssitat eller livsmotto?       
Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på, er å utsette det - Winston Churchill.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Laks og sjømat er en stor næring for Norge, men det har vært vanskelig å drive oppdrett på andre arter enn laks. Er det viktig for Norge å få i gang oppdrett av flere arter? Hvorfor, hvorfor ikke?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Produksjonsbiologi Fiskevelferd Havbruksnæringen Tverrfaglighet 
Næringen har gjort så store fremskritt på kort tid, det er en helhetlig og veldig interessant verdikjede fra stamfiskproduksjon og til marked.

- Malin Johansen

Recommended literature:
Verden på vippepunktet av Dag O. Hessen

This is NCE Aquaculture

NCE Aquaculture er en næringsklynge i Nordland som fokuserer på verdiskaping og innovasjon innen kommersiell produksjon av laks og sjømat til et globalt marked. Klyngen fasiliteter relevante forsknings- og utviklingsprosjekter som gir partnere i klyngen et løft og styrker partnerbedriftenes konkurransekraft. Den sikrer også tilgang på ledende kompetanse og kapasitet fra FoU i driftsoptimalisering og utviklingsaktivitet i bedrifter.