<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

MedLearn
- Våre sukesshistorier!

Medlearn

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

I samarbeid med fagskolen Medlearn, Helse sør-øst og Regionkontoret i Nord-Gudbransdal har vi produsert en case-samling på 20 podcaster som skal brukes til et kurs ved MedLearn som i 2021 lanseres i ny drakt, der vi formidler velferdsteknologi til helsefagarbeidere fra hele norge.  

Kurset er delt inn i fire hovedmoduler. 

Modul 1: Hva er velferdsteknologi?
Modul 2: Den samfunnsmessige konteksten for velferdsteknologi
Modul 3: Velferdsteknologi og tjenester
Modul 4: Etikk og lovverk

Dialogen i podcastene tar opp noen problemstillinger/utfordringer slik at studentene har noe å «tygge på», gjennom gode historier

 

Innhold:

Tone Bye fra Pensjonistforbundet

#045: Velferdsteknologi, Jakten på det digge livet

Kristil Erla Håland fra Jodacare

#0846: Velferdsteknologi i en ny tid

Lina Oelschlägel fra Lovisenberg diakonale høgskole

#0848: Velferdsteknologi i oppfølging av palliative pasienter

Elisabeth Sørensen fra Larvik kommune

#0849: Selvstendig, trygg og aktiv med velferdsteknologi

Nina Solberg  fra Medlearn

#0850: Velferdsteknologi som student

Linda Sørensen fra Sunnaas Sykehus

#0853: Nye teknologier i helsevesenet

Marit Strandquist fra Sensio

#0854: Kvalitet og arbeidsmotivasjon

Terje Røe fra Regionrådet for Sør-Østerdal

#0855: Velferdsverdi- og teknologi kommunalt

Ruth Sørlie fra Åmot kommune
Kristin Standal fra KS Forskning Innovasjon Digitalisering

#0857: Velferdsteknologi – kommunenes perspektiv

Linda Nilsen Augland fra Larvik kommune

#0858: Digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste

Dag Karterud fra OsloMet

#0860: Brukere må ha kunnskap til å bruke

Sigrid Aketun fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

#0860: Kognitiv svikt og velferdsteknologi

Bjørn Steinar Storvik fra Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske sente

#0852: Digital nytte vs. digital distrupsjon

0845_201013_HEALTHTECH_Tone Bye Color

Tone Bye

Prosjektleder

Pensjonistforbundet

Velferdsteknologi, Jakten på det digge livet

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tone Bye som er prosjektleder i Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet jobber med å utvikle møteplasser for eldre og sørge for at de blir holdt relevante lengre. Bye sier at det er i dagens samfunn nærmest en analfabetisme å ikke henge med digitalt, men det finnes fremdeles folk som ikke henger med digitalt. Dette må vi ta stilling til og vi må gjøre teknologien menneskevennlig også for disse. Vi må ta i bruk velferdsteknologi i dag for å opprettholde det gode velferdssystemet vi har i dag når det blir fler og fler eldre, men vi må gjøre dette på en måte som ikke skaper større forskjeller blant de kommunene som klarer å komme i gang med velferdsteknologi og de som ikke klarer å henge med.

0846_201013_HEALTHTECH_Kristil Erla Håland Color

Kristil Erla Håland

Daglig leder

Jodacare

Velferdsteknologi i en ny tid

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristil Erla Håland som er daglig leder og gründer i Jodacare. Jodacare er en plattform for god, sikker og effektiv kommunikasjon mellom brukere, pårørende og helsearbeidere. Når kommunikasjonen med pårørende fungerer fint, så er det så veldig mange som får glede av det også hele velferdssamfunnet - dersom pårørende får trygg og god informasjon kan de stå lenger i egen jobb og fortsatt være skattebetalere. Det er altfor mange i dag som jobber redusert fordi de ikke får den tryggheten de trenger fra personell rundet den de er glade i og som er tjenestemottakere i dag og dette ønsker Jodacare å sørge for. 

 
0848_201013_HEALTHTECH_Lina Oelschlagel_18_drawColor

Lina Oelschlägel

Høgskolelektor og stipendiat

Lovisenberg diakonale høgskole

Velferdsteknologi i oppfølging av palliative pasienter

I denne episoden #LØRN snakker Silvija med Lina Oelschlägel som er høgskolelektor og stipendiat ved Lovisenberg diakonale høgskole. Oelschlägel sier hun tenker at fremtidens teknologiske muligheter er fantastiske, men at vi trenger samfunnsstruktur, teknologioptimisme og gode løsninger for å få det til å fungere på en god måte. Når man tenker på velferdsteknologi som en aktør i helsetjenesten er det først og fremst viktig at de som skal benytte den har både interesse for å benytte teknologi og den nødvendige kompetansen. Slik det er nå har vi heller ikke den nødvendige infrastrukturen på plass for å kunne utnytte mulighetene i teknologien, noe som per i dag i mange tilfeller gjør det både mer tungvint og lite hensiktsmessig å benytte teknologi. 

0849_201013_HEALTHTECH_Elisabeth Sorensen_18_drawColor

Elisabeth Sørensen

Rådgiver

Larvik kommune

Selvstendig, trygg og aktiv med velferdsteknologi

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elisabeth Sørensen som er rådgiver i Larvik kommune. Elisabeth forteller Silvija om det mulighetsrommet som skapes med velferdsteknologi og hva velferdsteknologi er for kommunene. Larvik kommune var tidlig ute med å ta i bruk velferdsteknologi i nye sykehjem og boliger og har derfor en lengre erfaring innen temaet og Sørensen deler sine tanker og erfaringer fra hennes tid her. 

0850_201013_HEALTHTECH_Nina Solberg_18_drawColor

Nina Solberg

Sykepleier og student

MedLearn

Velferdsteknologi som student

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Nina Solberg som er student hos Medlearn. Solberg ønsket å fordype seg videre innen velferdsteknologi fordi hun ønsket mer kunnskap om hvordan hun kunne bidra til å hjelpe mennesker med behov for assistanse i hverdagen. Solberg sier i episoden av velferdsteknologi først og fremst handler om å gi brukerne hjelp via teknologisk assistanse, som skal bidra til å skape trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet. 

 

0851_201013_HEALTHTECH_Elin Fjeldberg_18_drawColor

Elin Fjeldberg

Administrasjonssjef

Lom kommune

Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elin Fjeldberg som er administrasjonssjef i Lom kommune. Hun snakker om hvordan de måler og styrer hvilken effekt som er kommet av innføring av velferdsteknologi og hvorfor dette er så vanskelig. Hun tror at velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren vil bli helt nødvendig fremover. Hun sier at vi uten velferdsteknologi ikke kommer til å klare å løse framtidens tjenester fordi vi ikke har nok ressurser.

0853_201015_HEALTHTECH_Linda Sorensen_18_drawColor

Linda Sørensen

Leder for teknologisk Intervensjonssenter

Sunnaas Sykehus

Nye teknologier i helsevesenet

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Linda Sørensen som er leder for teknologisk Intervensjonssenter hos Sunnaas Sykehus. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. De tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sørensen er begeistring over nye spennende teknologier i helsevesenet og jobber nå med flere spennende prosjekter innen velferdsteknologi innen rehabilitering. Sørensen forteller blant annet om hvordan de bruker robotisering og VR innen rehabilitering. 

 

0854_201015_HEALTHTECH_Marit Strandquist_18_drawColor

Marit Strandquist

IKOS forretningsleder og seniorrådgiver

Sensio

Kvalitet og arbeidsmotivasjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Strandquist som er IKOS forretningsleder og seniorrådgiver hos Sensio. Strandquist minner oss på at det også finnes velferdsteknologi for ansatte, og ikke bare for brukere. De ansatte trenger også gode verktøy for å gjøre jobben sin effektivt nå og fremover og Strandquist mener IKOS systemet hun selv har utviklet er et verktøy som vil forenkle og effektivisere hverdagen til helsefag ansatte rundt om i landet. IKOS har optimalisert og standardisert arbeidsprosessene og måler resultater. Det bidrar til gode pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, effektive tjenester og innsikt for tjenesteforbedring. Målet er å oppnå kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet samtidig. 

 

0855_201015_HEALTHTECH_Terje Roe_18_drawColor

Terje Røe

Regionrådgiver

Regionrådet for Sør-Østerdal

Velferdsverdi- og teknologi kommunalt

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Terje Røe som er Regionrådgiver  i Regionrådet for Sør-Østerdal. Han forteller om hvordan ny teknologi endrer prosesser og hjelper oss å endre kommunene og det må vi dersom vi skal få effektene av innovasjonene som kommer. Akkurat som en spesialavdeling ved et sykehus krever like mye teknisk kompetanse som pleiefaglig kompetanse vil pleie- og omsorgsektoren i kommunene få behov for det samme Det vil i praksis si at vi trenger en «helhetlig pleie og omsorgstjeneste» hvor skillelinjene mellom de med ansvar for utførelsen av tjenestene fjernes. 

 

0856_201015_HEALTHTECH_Ruth Sorlie_18_drawColor

Ruth Sørlie

e-Helsekoordinator

Åmot kommune

Fallgruver innen implementering

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ruth Sørlie med som er E-Helsekoordinator i Åmot kommune. Hun har er en sykepleier med 30 års fartstid i kommunehelsetjenesten og har vært med på flere digitaliseringsprosjekter. Hun sier de ser et hav av muligheter, men erfaringen de har gjort er at skal du lykkes kreves det en god kartlegging av behov og hva tjenestemottakeren kan nyttegjøre seg. Bommer du her hjelper det ikke hvor fin og flott teknologien er. Dette er fordi Velferdsteknologi ikke er noe quick fix. Det hjelpe rikke at tjenestegiver mener noen har nytte av en ny teknologi dersom mottakeren ikke klarer å nyttegjøre seg av det. Sørlie forteller i episoden om flere fallgruver og erfaringer hun har selv opplevd. 

 

0857_201015_HEALTHTECH_Kristin Standal_18_drawColor

Kristin Standal

Prosjektleder

KS Forskning Innovasjon Digitalisering

Velferdsteknologi – kommunenes perspektiv

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Standal som er prosjektleder i KS Forskning Innovasjon Digitalisering. Standal mener velferdsteknologi gir frihet og trygghet slik at folk med reduserte funksjon av ulike slag kan klare seg selv og beholde verdigheten av å være selvstendig. For å forklare dette forteller hun oss historien om Martin og hvordan velferdsteknologi har hjulpet han. Standal ønsker å få frem gode suksess historier fordi potensialet fortsatt er så stort, men hun tror kommunene trenger flere suksesshistorier for å se og «tørre» å satse fullt ut

 

0859_201016_HEALTHTECH_Linda Nilsen Augland_18_drawColor

Linda Nilsen Augland

Spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie

Larvik kommune

Digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Linda Nilsen Augland som er spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie i Larvik kommune. Augland forteller om de store mulighetene som ligger innen fjernoppfølging for blant annet kroniske syke, både for deres del, men også fra et økonomisk ståsted. Velferdsteknologi vil bli viktigere fremover og da er det viktig å være åpen for nye måter å jobbe på. Augland minner oss på: «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.»

 

0860_201016_HEALTHTECH_Dag Karterud_18_drawColor

Dag Karterud

Førsteamanuensis

OsloMet

Brukere må ha kunnskap til å bruke

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Dag Karterud som er førsteamanuensis på storbyuniversitetet OsloMet. Karterud ønsker å snakke mer om hvilke holdninger, utfordringer, og innstillinger vi har til teknologi i helsevesenet. Han reflekterer over hvilken kvalitet de "varme hendene" vi nå har, faktisk har? Dersom de hendene blir veldig travle fordi de har for mye å gjøre så er det kanskje bedre å snakke med noen på en skjerm som faktisk har tid til å prate med deg? Han forklarer at velferdsteknologi for han er alt fra enkle praktiske hjelpemidler til avanserte AI baserte systemer.  

 

0861_201019_HEALTHTECH_Sigrid Aketun_18_drawColor

Sigrid Aketun

Ergoterapeut

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Kognitiv svikt og velferdsteknologi

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sigrid Aketun, som er ergoterapeut hos Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo (USHT). Hun ønsker å finne ut av hva som skal til, for at velferdsteknologi skal bli et gode for de som har demens i dag og fremover. Som ergoterapeut med tilrettelegging og oppfølging av demens som kompetanseområde, har hun sett tydelig at  velferdsteknologi kan være en løsning på en rekke problemer pasienter med kognitiv svikt sliter med. 

 

0852_201015_HEALTHTECH_Bjorn Steinar Storvik_18_drawColor-1

Bjørn Steinar Storvik

Overlege

Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter

Digital nytte vs. digital distrupsjon

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Overlege hos Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter, fastlege, legevaktsoverlege og fagansvarlig overlege sengepost, Bjørn Steinar Storvik. Han jobber for å få frem behovet for samarbeid på tvers i helsesektoren. Gjennom sin prosjektoppgave om prosjektet "mobilt prehospitalt team" fikk han undersøkt en first-responder-bil på legevakta, der ein paramedisiner rykket ut til pasienten og konfererte med legevaktslegen over videokonsultasjon. Dette ble et sterkt eksempel på innovasjon i organisatoriske retning som ble muliggjort av teknologi.  Seres og Storvik diskuterer hva som skal til for å få effekten av ny teknologi og innovasjon.

 

0864_201019_HEALTHTECH_Birgitte Ogray_18_drawColor

Birgitte Øgrey

Mamma

Anniken

Tanker fra en mamma

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Birgitte Øgrey som er Mamma’n til  Anniken. Anniken er 18 og har epilepsi, autisme og  psykisk utviklingshemmet, og har bodd i bolig i mange år. Øgrey og Anniken ble introdusert til Jodacare gjennom et prøveprosjekt på skolen Anniken gikk på og ble raskt ivrige brukere av teknologien. Teknologien har gjort at Øgrey føler seg nærmere Anniken, fordi hun bare ved et klikk kan sjekke hvordan natten, skoledagen eller ettermiddag/kveld har vært. Det forenkler også kommunikasjonen med Anniken da Øgrey kan vise henne bilder og snakke om hva hun har gjort f.eks på skolen

0863_201019_HEALTHTECH_Vegard Tangen_18_drawColor

Vegard Tangen

Velferdsteknologikoordinator

Bydel Frogner

Velferdsteknologi gir økt kvalitet

I denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med Vegard Tangen som er velferdsteknologikoordinator i Bydel Frogner. Han snakker om hvordan vi kan utnytte potensialet av velferdsteknologi i en vanlig hverdag, fra den ansattes side i en tid hvor de må lære seg mer og mer nytt. Han forteller at det er en utfordring med manglende kompetanse innen teknologi og også velferdsteknologi. Dette blir mer og mer utfordrende fremover fordi det kreves at pleierne holder seg oppdatert i en tid som stadig blir mer tverrfaglig.

 

201019_HEALTHTECH_Aleksander Sether_framesolo-1

Aleksander Sether

Teamleder

HAVA-Instituttet

Velferdsteknologi og tjenester

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Aleksander Sether som er teamleder ved HAVA-Instituttet. HAVA-instituttet driver utvikling, undervisning, trening, veiledning og rådgiving innen håndtering av aggressiv og voldelig atferd. Han sier det er viktig å stoppe opp å tenke seg om, hvorfor gjør man den tingen på den måten? Dersom man husker på dette, vil man se situasjoner og oppgavene med nye øyne. 

0337_190325_MAKERS_Karen Dolva_18_drawColor

Karen Dolva

CEO

No Isolation

Teknologi som øker velferd

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i No Isolation, Karen Dolva. Dolva og selskapet No Isolation jobber for å utvikle ny teknologi som øker livskvalitet til de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt som er de over 80 år, og barn og unge. Mer og mer av kontakten mellom familie og venner foregår gjennom digitale kanaler, men ikke alle behersker dagens teknologi. Statistisk sett er ikke de over 80 på nett og dette kan være et problem som  fører til at noen faller utenfor. No Isolation utvikler i 2017 produktet "KOMP" som er en skjerm med én knapp, det kreves ingen digitale forkunnskaper og gjennom en app kan digitale barn og barnebarn dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med sine analoge besteforeldre. 

 

0824_200921_POLITICS_Mina Gerhardsen_18_drawColor

Mina Gerhardsen

Generalsekretær

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Teknologi for bedre helseordninger 

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Generalsekretær i Nasjonalforeningen For Folkehelsen, Mina Gerhardsen. Nasjonalforeningen For Folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Målet til organisasjonen er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjøres blant annet med forskning, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. I samtalen forteller Mina om de mange mulighetene som kommer med både ny og gammel teknologi, og om hvordan teknologi kan benyttes i løsninger som bidrar til trygghet, frihet og forenkling i Folkehelsen.

 

201112_HEALTHTECH_Kristian Rikstad Myklevoll_framesolo

Kristian Rikstad Myklevoll

Lege og forsker Nasjonalt

Kompetansesenter for legevaktmedisin

Beslutningsstøtte i helsetjenesten

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristian Rikstad Myklevoll som er lege og forsker på Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NORCE).  NORCE Bygger og formidler kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling. Myklevoll jobber primært gjennom arbeid på sjukehus og som allmennlege og ønsker å finne løsninger som gjør det mulig for pasienten å være egen sjef over egen helse og sykdom. Silvija og Myklevoll snakker videre om hvilke eksempler ser man på velferdsteknologi utenfor de mer klassiske bruksområdene, som handikappede og eldre.

 

0871_201112_HEALTHTECH_Lise-Merete alpers_framesolo

Lise-Merete Alpers

Intensivsykepleier

VID vitenskapelige høgskole

Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med intensivsykepleier på VID vitenskapelige høgskole, Lise-Merete Alpers.  VID vitenskapelige høgskole tilbyr studier i sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid, teologi, diakoni, ledelse og familieterapi og en rekke relaterte videreutdanninger og Alpers jobber med en internasjonal studie som undersøker sykepleieres/jordmødres/sosialarbeideres syn på bruk av sosiale roboter i helse- og sosialtjenester. Det forventet at andelen eldre vil øke betraktelig i fremtiden og at det da vil bli mangel på helsepersonell. Dette vil føre til utfordringer mtp. helse- og omsorgstjenester. Det mener Alpers det vil være aktuelt å introdusere sosiale roboter i nær fremtid

 

0872_HEALTHTECH_Fredrik Gulowsen_framesolo

Fredrik Gulowsen

Gründer

NYBY

Velferdsteknologi for frivillighet

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og CEO i NYBY, Fredrik Gulowsen. NYBY er et digitalt verktøy som kobler ressurser og ulike behov i samfunnet vårt og i NYBY kobler de ikke behov med teknologi, men de bruker teknologi for å koble behov med mennesker gjennom frivilligheten. I samtalen diskutere Seres og Gulowsen hvordan velferdsteknologi ser ut for en gründer, når det kommer til samfunnsbehov og vekstmuligheter og hvorfor vi har behov for et system som NYBY, selv med vår veletablerte velferdssystem.

 

0872_201112_HEALTHTECH_Truls Svelokken Johansen_framesolo

Truls Sveløkken Johansen

Ergoterapispesialist

Sunnaas Sykehus HF

VR- og spillteknologi som rehabilitering

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Truls Sveløkken Johansen som kanskje har verdens beste jobb (?) som får spille på jobb hver dag. Johansen er ergoterapispesialist hos Sunnaas Sykehus. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. De tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Johansen fokuserer på VR og spillteknologi i rehabilitering av ulike diagnosegrupper.