<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">

Partner podkastserie:

NSF

Våre suksesshistorier!

nsflogo

Dette er Norges nyeste, raskeste og mest involverende modell for digital formidling av innovasjon. Slik får bedrifter en god måte å belønne ansatte som viser vilje og evne til livslang læring. Initiativet til microgradene belønnes med et blockchain-sertifisert diplom som aldri kan kopieres. Hør på hele pakken av spennende tidsaktuelle historier om digitaliseringen i Norge hvor og når som helst.

For nytt samarbeid internt i bedriften og nye prosjekter på tvers av bedrifter, lager vi workshops. Vi veileder og provoserer på innovasjon slik at alle lærer om hverandre og finner nye samarbeidsmuligheter som de selv er med på. Disse nye prosjekter er innen tre kategorier: ny effektivitet, nye forretningsmodeller, nytt bærekraft.
Klikk inn på en av våre partnerserier for å bli inspirert.

LØRN og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lager en kunnskapsserie på 20 caser som samler bredt nytt kunnskap fra Covid-19 håndteringen i Norge, for bruk til uformell livslang læring. Serien er et forsøk på å oppsummere en betydelig del av den store læringen som det Norske samfunnet, med sykepleiere i spissen, har gjennomgått i de siste månedene, før den kunnskapen blir glemt på grunn av andre kriser og strategiske prosjekter. Livslang læring har blitt en demokratisk nødvendighet, i en tid med raske endringer og ekstrem polarisering på kunnskap, makt og økonomi. Likevel er det altfor mange fest-taler og altfor lite handling rundt konkret, lokal, inspirerende, og praktisk læring for alle. 

 

Renate Carita Nordh Fra Østre Toten kommune

#0927:Ta ansvar i pandemien!

Eva Tharaldsten Fra Hammerfest sykehus

#0926:Intensivsykepleier i distriktene

Bernt Reitan Jenssen Fra Ruter

#0924:Kriseledelse preget av tillit

Therese Jenssen Finjarn Fra Anestesisykepleierne NSF

#0923:Å ivareta pasienten

Paula Marie Elisabeth Lykke Fra NSFLIS

#0922:Intensivsykepleie

Siw Andrea Todal Fra Akuttmottaket Kristiansund

#0921:Den akuttmedisinske kjeden

Anne Kjersti Befring Fra Juridisk fakultet ved UIO

#0914:Pandemijuss - fritt frem for amatører?

Kenth Engø-Monsen Fra Telenor Research

#0911:Mobildata og covid-19

Sigrid Bratlie Fra Bioteknologirådet

#0909:Vaksiner for dummies

Jarle Moss Hildrum Fra Telenor Research

#0906:Distrupsjon av kontoret

Ellinor Bakke Aasen Fra Sandefjord kommune

#0905:Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene

Kine Myhre-Nilsen Fra Drammen kommune

#0904:Allmennsykepleiere i pandemien

Christine Bergland Fra Helse- og omsorgsdepartementet

#0903:Stolt byråkrat

Benedicte Nyborg Fra Responssenteret i Kristiansund

#0902:Digitalt skråblikk under pandemien

Eivind Hovig Fra Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo

#0900:Min erfaring fra Covid-19

Kristin Holanger Fra Jordmorforbundet NSF

#0899:Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten

Espen Gade Rolland Fra NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR)

#0898:Psykisk helse og rus – den glemte pandemien i pandemien.

John-Arne Røttingen Fra Utenriksdepartementet

#0897:Det internasjonale arbeidet for å håndtere pandemien

Ranveig Lie Fra Kløfta Bo og Aktivitetssenter

#0895:Omsorg, etikk og helseteknologi

Ann Karin Swang Fra Helsesykepleiere

#0894:Vaksinering under en pandemi

Arnold Måsøval-Jensen Fra NSFs faggruppe for smittevern

#0893:Smittevern i helsetjenesten

0927_201218_HEALTHTECH_Renate Carita Nordh_18_drawColor-1

Renate Carita Nordh

Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste

Østre Toten kommune

Ta ansvar i pandemien!

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Renate Carita Nordh, som er enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste i Østre Toten kommune. Hun forteller om hvordan corona berører hennes arbeidsoppgaver innen psykisk helse og rus, og innen geriatri og omsorgstjenester. De snakker om hva Renate skal forske på i sin doktorgrad, og hvor hun ser et behov for videre forskning innen helse, teknologi og samfunn.

0926_201218_HEALTHTECH_Eva Tharaldsteen_18_drawColor

Eva Tharaldsten

Intensivsykepleier

Hammerfest sykehus

Intensivsykepleier i distriktene

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eva Tharaldsteen, som er intensivsykepleier ved Hammerfest sykehus. Hun forteller oss hvordan det er på et sykehus i distriktet som har forholdsvis god intensivkapasitet, men som har dette fordelt på et større geografisk område. Tharaldsteen forteller at selv som et mindre sykehus ute i distriktet, får også de til mye, og spesielt er de blitt dyktige når det kommer til å samarbeide.

0924_201214_LORNSOC_Bernt Reitan Jenssen_18_drawColorNew

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Ruter

Kriseledelse preget av tillit

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Bernt Reitan Jenssen, som er administrerende direktør i Ruter. Han forteller om hva han har lært om kriseledelse og rask omstilling i offentlig sektor, som har blitt tvunget frem etter Covid-pandemien. Jenssen forklarer hvilken driftsmodell Ruter bruker for å få de ansatte til å ta del i innovasjon. De diskuterer hva Ruter ønsker å gjøre for å komme tilbake til et bedre sted enn det de dro fra når pandemien tok over livene våre.

0923_201214_HEALTHTECH_Therese Jenssen Finjarn_18_drawColor

Therese Jenssen Finjarn

Leder

Anestesisykepleierne NSF

Å ivareta pasienten

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Therese Jenssen Finjarn, som er leder for anestesisykepleierne i NSF. Hun forteller oss hva  anestesifaget er, og hva en anestesisykepleier gjør. Hun forklarer at anestesisykepleiere har en selvstendig funksjon ved behov for narkose, i smertelindring og ved behov for akutt behandling. Finjarn mener at det er, i møte med fremtidens helseutfordringer, viktig at anestesisykepleiere har kompetanse på masternivå, fordi det er og blir viktig med nytenkning, kritisk refleksjon over hvorfor man gjør som man gjør, og evne til faglig argumentasjon.

0922_201214_HEALTHTECH_Paula Marie Elisabeth Lykke_18_drawColor

Paula Marie Elisabeth Lykke

Leder

NSFLIS

Intensivsykepleie

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Paula Marie Elisabeth Lykke som er leder i Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS). Hun snakker om hva intensivmedisin er, hva  den tradisjonelle rollen til en intensivsykepleier er, og hva fremtidsrollen til en intensivsykepleier vil bli. De diskuterer hvordan pandemien har endret intensivmedisinen, og hvordan man kan være teknologioptimist i intensivavdelingen. Teknologien kan bli en hemsko hvis den er feil introdusert eller feil anvendt, men den kan også være livreddende, om brukt riktig.

0921_201214_HEALTHTECH_Siw Andrea Todal_18_drawColor

Siw Andrea Todal

Akuttsykepleier

Akuttmottaket Kristiansund

Den akuttmedisinske kjeden

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med akuttsykepleier Siw Andrea Todal, som er fagutviklingssykepleier ved Akuttmottaket i Kristiansund, og leder for NSFs faggruppe for akuttsykepleiere. Todal forteller om den viktige kompetansen sykepleiere i den akuttmedisinske kjeden innehar, og hvordan hverdagen deres både før og under Covid-pandemien og har vært under Covid-pandemien.  De diskuterer hva den akuttmedisinske kjeden skal gjøre annerledes for å forberede seg til den neste pandemi.

0914_201209_BOOKS_Marianne Marthinsen_18_drawColor

Anne Kjersti Befring

Jurist og advokat

Juridisk fakultet ved UIO

Pandemijuss - fritt frem for amatører?

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Anne Kjersti Befring, som er jurist, advokat og førsteamanuensis på det juridisk fakultet ved UIO. Befring forteller oss at når jurister uttaler seg om smittevern, så etterspør de hvilket faktagrunnlag som legges til grunn - og hvordan man vurderer hensynet til frihet for den enkelte - som kan gi ufrihet for andre. Når lovene er laget ut fra en normaltilstand og en pandemi kommer og endrer hvordan det normale er, hvordan skal da lovgivningen ta høyde for dette? Hva er annerledes juridisk under en pandemi?

0911_201208_LORNSOC_Kenth Engo Monsen_18_drawColor

Kenth Engø-Monsen

Fellow

Telenor Research

Mobildata og covid-19

I denne episoden av #LØRN snakker Sivlija med Kenth Engø-Monsen, som er fellow of Telenor Research. Han er involvert i Telenors bruk av mobildata til å utvikle epidemiologiske modeller, for å forbedre forklaringskraften i smittespredningsmodeller. Han hjelper oss å forstå hva prosjektet er, og hva vi kan gjøre i fremtiden basert på dette prosjektet.

 

0909_201208_BOOKS_Sigrid Bratlie_18_drawColor

Sigrid Bratlie

Molekylærbiolog

Bioteknologirådet

Vaksiner for dummies

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sigrid Bratlie, som er molekylærbiolog, vitenskapsformidler og forfatter. Bratlie forklarer hva en vaksine er, hvordan den fungerer, og  hvorfor vaksinen som nå kommer for å bekjempe Covid-19 er annerledes? Hva burde vi vite om den, hva bør vi være redde for, og hva bør vi ikke være redde for?

0906_201207_LORNBIZ_Jarle Moss Hildrum_18_drawColor-1

Jarle Moss Hildrum

Senior Research Fellow

Telenor Research

Distrupsjon av kontoret

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jarle Moss Hildrum, som er senior research fellow hos Telenor Research. De snakker om hva som skjer med oss når «alle» har hjemmekontor. Hva betyr dette for motivasjonen til de ansatte og deres mentale helse? Og hvordan blir vår nye arbeidshverdag? Tror vi at vi vil gå tilbake til arbeidsmodellen vi hadde før pandemien, når vaksinen endelig er på plass?

0905_201204_HEALTHTECH_Ellinor Bakke Aasen_18_drawColor

Ellinor Bakke Aasen

Seksjonsleder

Sandefjord kommune

Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ellinor Bakke Aasen, som er seksjonsleder for bo- og behandlingssentra i Sandefjord kommune og leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark. Her snakker de om hvor hvilke muligheter Aasen ser innen digitaliseringen på hennes fagområde, hun forteller oss hennes mest positive og negative lærdommer fra Covid-pandemien. Aasen gir oss sine beste tips og erfaringer som kan være nytte i hverdagen, enten ved oppstart av nye prosjekter eller i utviklingen av eksisterende løsninger.

0904_201204_HEALTHTECH_Kine Myhre Nilsen_18_drawColor

Kine Myhre-Nilsen

Avansert klinisk allmennsykepleiere

Drammen kommune

Allmennsykepleiere i pandemien

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kine Myhre-Nilsen, som er avansert klinisk allmennsykepleier (AKS)i Drammen kommune. AKS er en ny rolle i kommunene og på sykehusene, og Myhre-Nilsen forteller i episoden om hvorfor dette en viktig og spennende rolle. Allmennsykepleierrollen er fremdeles i etableringsfasen, og har under pandemien blitt benyttet på forskjellige måter i arbeidet med covid-19. I episoden lærer vi hvilke muligheter Myhre-Nilsen ser i de nye store endringene som samfunnet går gjennom innenfor demografi og digitalisering, og med Covid-pandemien som utløsende faktor.

0903_201204_HEALTHTECH_Christine Bergland_18_drawColor

Christine Bergland

Seniorrådgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Stolt byråkrat

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Christine Bergland, som er tidligere direktør i E-helsedirektoratet, og nyansatt i Folkehelseinstituttet (FHI).Bergland skal i FHI jobbe med å følge opp arbeidet med pandemien, og jobbe med det omfattende vaksinasjonsarbeidet. Hun snakker om digitalisering og E-helse - hva det er, og hvilken unike rolle dette kan spille for Norge.

 

0902_201204_HEALTHTECH_Benedicte Nyborg_18_drawColor-1

Benedicte Nyborg

Leder

Responssenteret i Kristiansund

Digitalt skråblikk under pandemien

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Benedicte Nyborg, som er  leder i Responssenteret i Kristiansund. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale, trygghetsskapende (velferdsteknologiske) løsninger. Nyborg har etter tre år hos Responssenteret sett at teknologi kan gi stor gevinster for både individ, innbygger og samfunn, samtidig som hun har erfart at digitalisering ikke nødvendigvis alltid virker, og noen ganger kan ha en demotiverende effekt. I samtalen forteller hun hvordan hun ønsker å rigge til responssenteret for neste krise, hvor de bruker den læringen vi har nå har fått etter Covid-pandemien, slik at man har beredskapen på plass.

 

0900_201203_HEALTHTECH_Eivind Hovig_18_drawColor-1

Eivind Hovig

Professor

Leder for Senter for bioinformatikk, Universitetet i Oslo

Min erfaring fra Covid-19

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eivind Hovig som er leder for Senter for bioinformatikk ved Universitetet i Oslo. Han forteller hvorfor offentlig innsats er viktig, og hvorfor helsetjenester organisert etter kommersielle prinsipper er ikke alltid like hensiktsmessige. Hovig belyser dette i samtalen med noen eksempler som PCR-teknologien og erfaringer fra Covid-pandemien.

0899_201203_HEALTHTECH_Kristin Holanger_18_drawColor

Kristin Holanger

Nestleder

Jordmorforbundet NSF

Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Holanger som er nestleder i Jordmorforbundet NSF. Hun forteller hvordan hennes jobb har endret seg under Covid-pandemien, og hva som er det viktigste hun har lært av dette. De snakker om hvordan vi kan få til mer innovasjon og teknologi inn i  jordmorfaget, og hva som har vært den viktigste leksa for jordmødre.

0898_201203_HEALTHTECH_Espen Gade Rolland_18_drawColor-1

Espen Gade Rolland

Leder

NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Psykisk helse og rus – den glemte pandemien i pandemien

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Espen Gade Rolland, som er  leder av NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR). Rolland og Seres snakker om hvordan teknologisk innovasjon kan brukes overfor pasienter innen psykisk helse og rus, uten at det går på bekostning med den menneskelige kontakten. De snakker også om hvordan vi skal rigge oss til neste pandemi, slik at denne sårbare gruppen vil kunne håndtere den bedre. Han forteller også hva nedstengingen har betydd for pasienter som sliter med psykisk uhelse og rusproblemer. 

0897_201203_LORNSOC_John Arne Rottingen_18_drawColor

John-Arne Røttingen

Ambassadør for global helse

Utenriksdepartementet

Det internasjonale arbeidet for å håndtere pandemien

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med John-Arne Røttingen, som er ambassadør for global helse hos Utenriksdepartementet. Røttingen lærer oss hva som er spesielt med Covid-viruset, og hva vi nå har lært av dette viruset etter snart et år med denne pandemien. Han skal i sin nye rolle ha hovedansvaret for å følge opp den samlede norske globale helseinnsatsen, og vil arbeide tett med utenriksministeren, utviklingsministeren og departementets ledelse.

0895_200901_POLTICS_Ragnhild Lied_18_drawColor

Ranveig Lie

Spesialsykepleier/geriatrisk sykepleier

Kløfta Bo og Aktivitetssenter

Omsorg, etikk og helseteknologi

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ranveig Lie som er spesialsykepleier og geriatrisk sykepleier på Kløfta Bo og Aktivitetssenter. Hun jobber til daglig med samspillet mellom omsorg og helseteknologi innen eldreomsorgen. Lie forteller at hun ønsker seg flere kloke hoder og varme hjerter, ikke bare varme hender. Lie og Seres diskuterer de nye behovene som har dukket opp på sykehjemmene under Covid pandemien, som en spesielt utsatt institusjon og gruppe i befolkningen.

 

0894_201203_ HEALTHTECH_Ann Karin Swang_18_drawColor-1

Ann Karin Swang

Leder

Landsgruppen av Helsesykepleiere

Vaksinering under en pandemi

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Ann Karin Swang som er leder av Landsgruppen av Helsesykepleiere. Landsgruppen av Helsesykepleiere er faggruppen for sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie. De jobber for at barn og unge skal ha et lett tilgjengelig lavterskeltilbud i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Swang har den siste tiden jobbet med å løse logistikken rundt vaksineringen til Covid-19. Seres og Swang diskuterer utfordringene når kommer over når man skal vaksinere en befolkning under en pandemi.

 
0893_210414_HEALTHTECH_Arnold Masoval Jensen_18_drawColor

Arnold Måsøval-Jensen

Leder

styret for NSFs faggruppe for smittevern

Smittevern i helsetjenesten

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Arnold Måsøval-Jensen. Arnold har vervet som leder av styret for NSFs faggruppe for smittevern og minner oss på at smittevern er basis for all sykepleie. Til tross for dette sier han at vi fort kan bli opphengt I de tekniske tingene og glemme både smittevern og pasienten. Smittevern er et sterkt forebyggende tiltak  og Arnold sitt beste tips for å sikre en bedre smitteverns beredskap til neste pandemi er å huske på at godt smittevern alltid vil være avhengig av god ledelse, et godt kunnskapsgrunnlag, digital infrastruktur og gode helseregistre.