<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0452: Digital tvilling og klynger

Expørt: Tor Arne Bellika

Prosjektleder i klyngeutvikling

fra Smart Construction Cluster SA

Med lørner Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i klyngeutvikling, Smart Construction Cluster SA, Tor Arne Bellika, om digitale tvillinger og fornyelse i BAE klyngen i Alta. Alta har et bredt spekter av etablerte eiendomsutviklere, arkitekter, byggtekniske, bygnings-, logistikk- og byggematerialeselskaper. I forhold til størrelsen på byen har den også et godt utvalg av IKT-selskaper som retter seg mot AEC-industrien. Dette gir grunnlaget og fasilitetene for en effektiv lærings- og innovasjonsplattform og lanseringsplate for nye tjenester og forretningsmodeller, og med disse erfaringene som bakgrunn, deler Tor Arne Bellika sine tanker om hvordan vi kan skape vekst ved å fokusere på tillit, felleskap og nye ambisiøse mål. Gjennom samtalen mellom Tor Arne og Silvija, får vi også lære mer om "digitale tvillinger", og det diskuteres hvordan slike kan senke kostnad - og tidsbruken i byggeprosjekter.

Noen kjappe med ekspørt Tor Arne Bellika

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?

Jeg er en innovativ teknolog opptatt av hvordan teknologi påvirker bedrifters  og offentlige aktørers tjenester og forretningsmodeller og hvordan virksomheter kan unngå at teknologiinvesteringer bare forsterker gamle måter å jobbe på.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi tilrettelegger for  utvikling av tillit, fellesskapsfølelse  og ambisiøse felles mål og strategier for å skape ny vekst og fornyelse i BAE klyngen i Alta, Smart Construction Cluster. Vår hovedmålsetting er at et medlemskap i klyngen skal gi en merverdi for våre medlemsbedrifter.

Hva fokuserer du på innen teknologi?

Visualiseringsteknologi og digitale tvillinger som kommunikasjonsplattform for brukerdreven utforming, selvbetjente digitale tjenester og informerte verdistyrte beslutninger i nybygg og oppgraderingsprosjekter: VRAR, VR huler, virtuelt design, BIM og skybaserte digitale tvillinger.

Hvorfor er det spennende?

Fordi denne teknologien og den tilhørende metodikken styrker kundeopplevelsen, og dermed konkurransekraften.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

Hvorfor BAE næringen kjører nasjonale konfliktløsningsprosjekter  og stadig ligger i rettsaker med sine kunder, men fortsatt ikke ser at problemet er kvaliteten på de tjenestene de leverer til kundene.  Hvorfor det ikke er mulig å samle mer omstillingsressurser til Norges største distriktsnæring (BAE næringen) når akseptert kostnadsreduksjonspotensiale bare på investeringssiden alene utgjør 100 milliarder pr år.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi lokalt?

Alta Kommunes kundehistorie  - da 1 times bruker-gjennomgang av den digitale tvillingen  av de187 modulbadene på Alta Omsorgssenter  i en VR Hule i Oulu,  alene fullfinansierte  investeringen på 6 mill i Visualiseringssenteret på Campus Alta.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Digital bestillerkompetanse hos oppdragsgivere. entreprenører med kompetanse og vilje til å å investere i ny vekst basert på ny tjenester som gir overlegne kundeopplevelser og svært konkurransedyktige prosjekter. Hvordan SMB’er og universiteter kan utnytte sine medlemskap i næringsklynger. Samt innovasjoner. Grunnlaget for gode offentlige investeringsbeslutninger er det våre lokale politikere som legger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Gjennom digitale kompetanseløft sammen med nasjonale og nordiske aktører har bransjen i Alta gått sammen om å etablere Smart Construction Academy. Her skal vi levere opplæring til bransjen når det trenger det, der de trenger det og i et digitalt format til langt under halve prisen av tradisjonell kurs.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Nøkkelen til konkurransekraft i BAE virksomheter i norske kommuner og byer ligger i bruk av Buildtech for å levere nye tjenester som styrker kundeopplevelsen. Vårt fokus er digitale tvillinger av byer og bygganlegg, og bruk av visualisering og samhandlingsteknologier koplet med ny metodikk, nye samspillsprosesser og nye kontraktsformer. De som tilegner seg dette vil levere overlegne brukeropplevelser og skaffe seg sterke konkurransefortrinn.       

Dette lørner du:

Visualiseringsteknologi  Digitale tvillinger  VR/AR Investorkompetanse Fremtidens arkitekter

Anbefalt litteratur:

Cluster Greenbook 2.0. En åndbok fra Europas ledende eksperter på utvikling av næringsklynger av Göran Lindqvist, Christian Ketels, Örjan Sölvell Verdistyrt prosjektutvikling - Beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere. Veildere utgitt av Sykehuset i Vestfold, Skanska og Metier OEC
Samhandling mellom aktørene i en byggeprosess er svært viktig og det er helt avgjørende for et godt resultat. Brukerne og andre interessenter må involveres gjennom hele prosessen og faktisk forstå hva de har bestilt. Tor Arne Bellika